Visie SGP-ChristenUnie op verkeers- en mobiliteitsplan 2017-2040

Electrische auto.jpgdinsdag 28 maart 2017 16:45

Als fractie willen we ook voor 2030 en later streven naar een veilig, duurzaam, fietsvriendelijk en ook voor auto’s bereikbaar dorp. Een dorp waar de luchtkwaliteit ten opzichte van nu drastisch is verbeterd. Een dorp waar kinderen veilig naar school kunnen lopen of fietsen. Een dorp waarin het eenvoudig is om per fiets alle bestemmingen en zeker ook de recreatiegebieden te bereiken. En een dorp, waarin veel inwoners gebruik maken van de trein, bus en waterbus. Daarbij onderkennen we wel dat er steeds behoefte aan woon-werkverkeer per auto zal blijven, want tot nu toe werken we steeds vaker verder van huis. Een schoon milieu kunnen we voor een deel zelf beïnvloeden. Dit vraagt keuzes. Keuzes die misschien wel pijn doen, omdat de vanzelfsprekendheid van het “consumeren van mobiliteit” zijn grenzen zal hebben. Of we ervan overtuigd zijn dat iedereen wat moet gaan inleveren om onder andere ons dorp leefbaar te houden, is echter nog maar de vraag.

Aan de reacties te horen, de bijdragen op 6 maart jl. en de reacties op Facebook is het college het spoor bijster en zitten ze op een doodlopend spoor. Termen waar je niet gelukkig van wordt als het gaat om een mobiliteitsvisie. Termen die wat ons betreft ook geen recht doen aan de inzet van het college. Wij zouden het liever zo verwoorden: de ideeën sporen nog niet helemaal met de gedachten en gevoelens van inwoners. Inwoners hebben het gevoel dat ze op een al in volle vaart rijdende trein moeten springen, terwijl ze graag eerst het spoorboekje hadden willen zien en raadplegen om zo bewust in te checken en mee te reizen.  

Het is jammer dat deze commotie ontstaan is en we hopen dat na vanavond en uiteindelijk ook op 11 april duidelijk wordt dat het absoluut niet de bedoeling is om als gemeenteraad en college plannen te maken zonder dat daar iedereen bij betrokken wordt. De oproep van onze fractie is dan ook om even terug te schakelen om er voor te zorgen dat iedereen die betrokken is mee kan doen en mee kan denken. Want uiteindelijk gaat het om de toekomst van ons allemaal.

Wat het nut en de noodzaak van de maatregelen uit het verkeers- en mobiliteistplan is, is de vraag die beantwoord moet worden. Deze vraag staat ook meerdere keren in de voorliggende visie. Als fractie roepen we op om deze vragen eerst te beantwoorden voordat er richting oplossingen gedacht wordt. Maak inzichtelijk middels onderzoek hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit, het geluid, de fijnstof en de bijdrage die het verkeer hieraan levert. Onderzoek of de wegcategorisering (erf, 30 km-, 50 km- en 80 km-zone) goed is ingericht voor de huidige en de toekomstige vraag. Maak daarbij ook inzichtelijk wat de impact is van gemaakte keuzes, bijvoorbeeld het instellen van een 30 km-zone op de Rembrandtlaan. En ook de toekomstige behoefte moet natuurlijk in kaart gebracht worden. Als al deze onderwerpen gezamenlijk met de inwoners zijn beantwoord, wordt ook duidelijk waar oplossingen nodig zijn. Er kan dan samen met de inwoners, met voldoende onderbouwing en draagvlak gezocht worden naar relevante oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld de door velen genoemde Noord-Zuid-verbindingen. Die oplossingsrichtingen moeten dan worden onderzocht. Dat het draagvlak ontbreekt bij de huidige denkrichtingen is inmiddels wel duidelijk. Onderzoek naar  denkrichtingen als De Tiendweg en Sliedrecht-Oost is gezien het ontbreken van draagvlak niet logisch en we adviseren daarom dit niet te doen.  

Naast de lange termijn en middellange termijn heeft het college ook een aantal plannen voor de korte termijn gemaakt. Voorstellen die naar onze mening bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van een veilig, duurzaam en fietsvriendelijke gemeente. Dat dit altijd resulteert in een verbetering bij het uitvoeren van een project zien we helaas niet. Het Stationsplein, wat mooi opnieuw is ingericht, laat fietsers in verwarring achter: de bestemming nog niet bereikt en toch al einde fietspad. We zijn van mening dat dit beter geborgd moet worden.

De rotonde bij de Staatsliedenbuurt kan op onze instemming rekeningen, evenals het voorstel om een rotonde bij de Dirk te realiseren. Met betrekking tot rotondes is het bekend dat de SGP-ChristenUnie altijd heeft gepleit voor fietsers uit de voorrang. De reden waarom dit standpunt altijd is ingenomen, is omdat deze rotondes veiliger zijn. Als fietsers in de voorrang zijn, is het namelijk ook mogelijk om rotondes te maken waarbij de fietsstrook niet gescheiden is van de rijbaan. Op zulke rotondes zijn ook in omliggende gemeenten dodelijke ongelukken gebeurt. Zolang  fietsers uit de voorrang blijven, is de aanleg van dergelijke levensgevaarlijke rotondes niet mogelijk. Ook eenduidigheid is een belangrijke factor die verkeersveiligheid beïnvloedt. En deze eenduidigheid is zoek. Twee van de zeven rotondes hebben fietsers in de voorrang, net als omliggende gemeenten. Vijf rotondes hebben dit niet. We onderschrijven het belang van uniformiteit, maar blijven faliekant tegen de mogelijkheid van rotondes met aanliggende fietsstrook. We zouden kunnen instemmen met de definitieve keuze voor fietsers in de voorrang, mits er nadrukkelijk ook door de andere fracties afstand genomen wordt van het aanleggen van rotondes met aanliggende fietspaden. Daarnaast zijn we van mening dat een investering van 600.000 euro wel heel veel geld is om een suboptimale oplossing te realiseren.

Naast eenduidigheid willen we ook werken aan een duurzaam veilig Sliedrecht. Naast praktische zaken, zoals oplaadpunten voor elektrische fietsen en bijvoorbeeld beplanting die bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, willen we ook benadrukken dat gedragsverandering een belangrijke pijler is om duurzaam veiliger te worden. In de voorliggende visie vinden we deze zaken terug, echter zonder een echte ambitie. Graag zouden we als fractie zien dat hier meer in geïnvesteerd wordt.   

Voorzitter, ik rond af. De voorliggende visie is een prima stuk als het gaat om de korte-  en langetermijnplannen. Voor de middellange termijn zijn er  denkrichtingen geformuleerd zonder deze te onderbouwen en de betrokkenen daarin mee te nemen. Het maatschappelijk debat dat het college voor ogen heeft en de raad graag ziet, is tot stand gekomen. We hopen dat deze betrokkenheid ook de komende jaren blijft, als er verder gewerkt wordt aan een duurzaam, veilig, fietsvriendelijk en ook voor auto’s bereikbaar dorp. Het onderzoek dat hiervoor nodig is, moet worden uitgevoerd. Waarbij éérst de vraag: ‘waarom?’, daarna de vraag ‘hoe?’ en pas daarna de vraag waar iets veranderd moet worden, moet worden beantwoord. Aan de opkomst te zien is er genoeg vertrouwen dat vanuit de samenleving hier ook waardevolle bijdragen en ideeën voor worden gegeven.

« Terug