Zorgen voor een duurzaam Sliedrecht

1827.jpg

Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn nauw met elkaar verbonden. We moeten goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie: dát is voor ons van groot belang. Wij zetten daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. De tijd dringt. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wat zijn onze doelen?

Energie

 • Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en geven ruim baan voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit.
 • Auto’s en tweewielers zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm.
 • In 2040 willen we een energieneutrale gemeente zijn.
 • Materialen die de Schepper ons geeft, willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.
 • Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Participatie

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.

Afstemming in de regio is essentieel.

We kunnen veel van elkaar leren. Bovendien levert ’t iets op als we slimme coalities smeden, bijvoorbeeld ten aanzien van het warmtenet. De gekozen technieken voor energieproductie moeten passend zijn bij de gemeente Sliedrecht.

Beheer van openbare ruimte

Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient het onderhouden van groen extra aandacht.

Hoe we dat gaan bereiken?

Afscheid nemen van gas

Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij de aangeboden oplossingen zou het lokale bedrijfsleven een grote rol moeten spelen. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door een fonds op te richten en daardoor andere investeerders aan te trekken.

Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte-koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is.

Zon

Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners samen met private partijen met elkaar kunnen investeren in zonne-energie. De mogelijkheid wordt onderzocht om een zonneweide binnen of buiten de gemeentegrenzen van Sliedrecht te realiseren. Hierbij wordt de mogelijkheid gecreëerd dat naast de gemeente ook bedrijven en particulieren medefinanciers kunnen zijn, zodat we gezamenlijk onze schouders kunnen zetten onder het plan om van Sliedrecht de komende jaren een energie neutrale gemeente te maken.

Energiebesparing industrie

De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken, komen bedrijven met elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden.

Energieopslag: Buurtbatterij

Zodra de Salderingsregeling wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonnepanelen interessant om energie op te slaan in batterijen. Momenteel worden de eerste experimenten gedaan met zogenaamde buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik van kunt maken. De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen.

Energiegebruik: Laadpalen

Om schonere mobiliteit te stimuleren komen er voldoende/meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen, waarbij met name ingezet wordt op laadpalen voor elektrische fietsen en speed pedelecs.

Gemeentelijk vastgoed

We zetten in om het zogenoemde strategische vastgoed van de gemeente Sliedrecht energieneutraal te laten zijn in 2030. Dit betekent onder meer dat geïnvesteerd zal worden in energiemonitoring, hoogwaardige isolatie, toepassing van ultra-energiezuinige installatie, het toepassen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en waar mogelijk aansluiten op het warmtenet. Bij renovatie- en nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed is de norm dat gewerkt wordt met circulaire materialen (circulaire materialen zijn materialen die oneindig hergebruikt kunnen worden). De MilieuPrestatie Gebouwen van het gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren aanzienlijk verbeteren.

Beheer van openbare ruimte

 • We onderzoeken hoe de openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt betrokkenheid van inwoners gestimuleerd, onder meer door de mogelijkheid om zelf of gezamenlijk met de buurt het openbaar groen te onderhouden.
 • Water moet zuiver blijven. Overlast moet op een goede manier worden voorkomen, onder meer door toepassing van waterdoorlatende bestrating en voldoende ruimte voor wateropvang in sloten.
 • Het verduurzamen van openbare verlichting. Bij vervangende verlichting is het logisch dat ledlampen worden toegepast. Ook de toepassing van licht- en bewegingssensoren wordt uitgebreid, waar dit tot energiebesparing leidt.
 • Het bestaande groenbeleid wordt geïntensiveerd. Intensivering vindt plaats met specifieke aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze. Er komt meer ruimte voor groen, waardoor het aantal bomen in Sliedrecht in de komende jaren zal toenemen. Zowel bij particulieren als bedrijven zal bij renovatie- en nieuwbouwprojecten gestreefd worden naar minimaal een gelijk, maar bij voorkeur een groter aantal bomen. Bij uitbreiding van het aantal bomen is een korting op de leges van toepassing. Per extra boom is een korting van toepassing van € 25,00, met een maximum van 10 bomen.
 • Er wordt regelmatig en doelmatig onderhoud uitgevoerd aan de kinderspeelplaatsen en speeltoestellen.
 • De bestaande hondenuitlaatplaatsen blijven gehandhaafd. Hieraan zal meer onderhoud worden uitgevoerd.
 • Voor de schippers in de haven wordt een goede en duurzame voorziening voor walstroom gerealiseerd. Na realisatie is het gebruik van (diesel)generatoren voor stroomopwekking niet meer toegestaan, waardoor geluidsoverlast en milieubelasting vermeden worden.

« Terug