Zorgen voor een gezond Sliedrecht

Voetballende kinderen

Gezondheid is een thema dat ieder mens aangaat. Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar het gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De Bijbel spreekt over het bouwen en bewaren van de aarde, als opdracht aan de eerste mensen. Bouwen betekent dat we aan de slag mogen. Bewaren betekent dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met datgene wat God ons in de schepping heeft meegegeven. Dat is geen eenvoudige opdracht. Op veel terreinen gaat het mis. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in onze eigen omgeving: ons huis, ons werk en onze gemeente Sliedrecht. In en rond Sliedrecht is er veel bedrijvigheid. Bedrijven produceren, wat veel energie kost. Bij de productie komt afval vrij. Ook het weg-, trein- en scheepvaartverkeer draagt bij aan vervuiling van de luchtkwaliteit. Wij willen ervoor zorgen dat het energieverbruik geminimaliseerd wordt en dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in de leefomgeving terecht komen. Met betrekking tot energieverbruik en besparing verwijzen we ook naar ons thema Duurzaamheid.

Wat zijn onze doelen?

De SGP-ChristenUnie wil dat iedere inwoner van Sliedrecht gezond kan leven. Een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op preventie. Onze doelen zijn concreet:

 • Het stimuleren van een gezonde leefstijl.
 • Het in kaart brengen van risico’s van afvalstoffen, wanneer er sprake is van uitstoot.
 • Het tegengaan en terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen in lucht, bodem en water.
 • Bij onzekerheid over de risico’s zou de uitstoot van gevaarlijke (afval)stoffen verboden moeten worden.
 • Het optimaliseren van gescheiden afvalinzameling.
 • Een betere luchtkwaliteit.
 • Bewustwording van onnodige verspilling.
 • Duurzaam bouwen bij nieuwbouw en het verduurzamen van bestaande woningen. In 2040 willen we een energieneutrale gemeente zijn. In dit proces trekt Sliedrecht op met de andere gemeenten in de Drechtsteden.

Hoe gaan we dat bereiken?

Om onze doelen te realiseren willen we onder meer inzetten op de volgende acties:

 • De gemeente start met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
 • Het promoten van een gezonde leefstijl aan de inwoners van Sliedrecht. Dit kan bijvoorbeeld door middel van voorlichting en educatie, maar ook door het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan dit doel.
 • Fietsen wordt gestimuleerd door het realiseren van veilige fietsroutes en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Rond openbare ruimtes moeten voldoende (overdekte) fietsenstallingen zijn.
 • Sliedrecht zet structureel een ‘verbindingsfunctionaris gezondheid’ in om de gezondheid te bevorderen in samenwerking tussen het jongerenwerk en het sociaal team.
 • In samenwerking met het onderwijs wordt ingezet op een rookvrije generatie.
 • Er wordt integraal gekeken naar gezondheid. Het lokale gezondheidsbeleid zet in op die gebieden waar het in Sliedrecht niet goed gaat, maar zet ook vooral in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen.
 • De aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol wordt actief tegengegaan. Er wordt streng opgetreden bij overlast.
 • Wij zetten in op een 0-tolerantiebeleid bij de vergunningverlening als het gaat om de uitstoot van gevaarlijke stoffen en vinden dat er adequaat moet worden gehandhaafd. Dit geldt voor bedrijven zoals Chemours, DuPont, maar ook bij andere bedrijven in Sliedrecht en de regio.
 • Vanuit Sliedrecht en waar mogelijk en noodzakelijk binnen Drechtstedenverband, zetten we blijvend in op de inschakeling van externe deskundigheid voor het beoordelen van de ontwikkelingen rond vergunningverlening door de Provincie en handhaving door de Omgevingsdienst.
 • In Sliedrecht komt een dekkend netwerk van zogenaamde E-noses, waarbij de luchtkwaliteit permanent wordt bewaakt. Bij afwijkingen van de norm gelden heldere procedures, waarbij onder meer melding wordt gedaan bij de Omgevingsdienst. Onze inwoners hebben permanent inzicht in de resultaten en worden geïnformeerd over ondernomen acties.
 • Er moet meer groen in gebouwde omgevingen worden aangelegd.
 • Stimulering van gebruik van openbaar vervoer.
 • Verbetering van het milieurendement bij afvalinzameling. Afvalstromen moeten tegen aanvaardbare kosten optimaal worden gescheiden. Het serviceniveau moet minimaal gelijk blijven.
 • Afvalscheiding moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd. Er wordt onderzocht of Diftar, een systeem waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval wordt aangeboden en waarbij de afvalstoffenheffing afhankelijk is van de hoeveelheid, tot meer scheiding van afval leidt. Een goede kosten-/batenanalyse is nodig om te bepalen hoe de hoeveelheid restafval tot een minimum beperkt kan worden.
 • Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een evenredige manier over de gemeente worden verdeeld. Kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen.

« Terug