Herinrichting Kerkbuurt-Oost

Cees 2018
Door Cees Paas op 29 oktober 2021 om 13:13

Herinrichting Kerkbuurt-Oost

Geachte heer/mevrouw,

In de afgelopen week hebben we van u een mail ontvangen waarin u uw mening weergaf over het concept-ontwerp Kerkbuurt-Oost. Via deze mail reageren wij op uw bericht.

Als raadsleden hebben we steeds te maken met het afwegen van belangen. Belangen die vaak ook in conflict zijn. Besluiten van de gemeenteraad, en dus ook van onze fractie SGP-ChristenUnie hebben dus altijd ook negatieve kanten. Dit proberen we altijd op een zuivere manier te wegen, waarin we álle belangen meewegen. Uiteindelijk proberen we zo met onze besluiten het algemeen belang te dienen en daar waar mogelijk rekening te houden met conflicterende belangen. In veel reacties die wij hebben ontvangen is er sprake van harde, verwijtende en schofferende opmerkingen. Het is verdrietig om dat te moeten lezen.

De afgelopen jaren is de besluitvorming rondom de Kerkbuurt als geheel vaak vooruitgeschoven. Dit omdat het verkleinen van het winkelgebied goed voor het dorp is, maar voor sommige betrokkenen niet wenselijk. In 2016 is deze keuze uiteindelijk gemaakt en in 2019 in de toekomstvisie Kerkbuurt bevestigd. Het belang van deze besluiten is om een levensvatbaar winkelgebied te hebben en te behouden voor de komende jaren. Mede op basis hiervan heeft onze fractie ook volmondig ingestemd met het investeren in veel geld in het opknappen van de pleinen, (gevel)subsidies en de inzet van mensen. Door alle jaren heen hebben de onderzoekers er op gewezen dat gebieden die niet als winkelgebied zijn aangewezen ook duidelijk moeten worden onderscheiden van het winkelgebied. Het middel dat door experts is aangereikt om dit mogelijk te maken is door autoverkeer (de auto te gast, dus ondergeschikt aan andere functies) toe te staan op de delen die niet meer gelden als winkelgebied. Deze lijn hebben we als fractie in 2015 en 2016 ook gevolgd. Uiteindelijk omdat het doel een levensvatbare Kerkbuurt, het algemeen belang dient.

Inmiddels zijn we vijf jaren verder en heeft de uitvoering op zich laten wachten.. Het is zorgvuldig om op dit moment het besluit nogmaals tegen het licht te houden en om experts te vragen of de stelling t autoverkeer toe te staan op Kerkbuurt-Oost het goede middel was om het winkelgebied te verkorten. Gisteren heeft de PvdA mondelingen vragen ingediend die ze vanavond aan het begin van de gemeenteraadsvergadering aan het college gaan stellen. Onze fractie staat achter deze vragen, met name de laatste vraag om kort te onderzoeken wat anno 2021 het beste is voor deze situatie in Sliedrecht. Zojuist hebben we van het college een brief ontvangen die al antwoorden geeft op de vragen die de PvdA gaat stellen vanavond. Het college geeft aan dat ze dat onderzoek willen doen, om daarmee tegemoet te komen aan de geluiden uit de samenleving.

Gisteren is door D66 een mail rondgestuurd waarin ze aankondigen dat zij een motie ingaan dienen over Kerkbuurt-Oost. De mondelinge vragen van de PvdA en de informatiebrief van het college geven aan dat het college al een pas op de plaats maakt. De aangekondigde motie is wat ons betreft overbodig geworden het ligt voor de hand dat deze niet wordt ingediend. Mocht deze motie desondanks toch worden ingediend, dan zal deze niet gesteund worden door onze fractie, omdat het college al de goede beslissing heeft genomen. We zijn blij dat het college deze keuze maakt dat er opnieuw objectief gekeken gaat worden naar de huidige situatie en de meest passende oplossing voor het zichtbaar verkleinen van het kernwinkelgebied. Aan de uitkomst van dit onderzoek zal onze fractie zich conformeren. Het staat op voorhand wel vast dat elk besluit wat genomen wordt door college of door gemeenteraad, niet naar ieders zin is.

We hopen dat u met bovenliggende toelichting inzicht hebt in hoe onze fractie de belangen van iedereen beoordeelt en afweegt en zo besluiten neemt.

Hartelijke groet, 

Cees Paas
Fractievoorzitter SGP-ChristenUnie Sliedrecht