College pakt "vermeende" overlast door Yulius actief op

Yulius.jpeg
Jan 2018 weblog
Door Jan Visser op 10 augustus 2020 om 22:47

College pakt "vermeende" overlast door Yulius actief op

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over Yulius en reacties die daarop verschenen, heeft de fractie SGP-ChristenUnie vragen gesteld aan het college van B&W. Uit de ontvangen antwoorden blijkt dat er voor de komst van het centrum voor Spoedeisende Psychiatrie twee informatieavonden voor omwonenden zijn georganiseerd. De gemeente Sliedrecht heeft een zorgplicht, én zet zich in voor een veilige woonomgeving voor ál haar inwoners. Tot voor kort waren er bij de gemeente niet veel klachten bekend. Het is belangrijk om bij onveilige situaties altijd te melden: bij Yulius, bij de gemeente of, indien nodig, bij de politie. Samen moeten we zorgen om veilig samen te kunnen leven.

Via de (sociale) media verschenen er sinds vorige week berichten over overlast op straat door (vermeende) cliënten van Yulius. Leden van de fractie SGP-ChristenUnie hebben aan meerdere mensen gevraagd om concrete situaties door te geven, met toelichting wanneer en waar dit gemeld was en wat het gevolg was. Slechts een concreet voorbeeld van overlast door een verward persoon hebben we meegekregen, waarvan we inmiddels ook begrepen hebben dat direct actie ondernomen is en de overlast daarmee ook gestopt is. Als fractie hebben we vorige week het college vragen gesteld om meer te weten te komen over de situatie. Is er daadwerkelijk sprake van toenemende overlast en is daar een verklaring voor te vinden? De antwoorden op onze vragen hebben we maandag 10 augustus ontvangen.

Eerder zijn we als gemeenteraad geïnformeerd over de wijzigingen die bij Yulius zouden gaan plaatsvinden. Ook de omwonenden zijn daarover uitgebreid geïnformeerd op twee informatieavonden, namelijk op 19 november 2019 en 19 december 2018. Alle bewoners (710 adressen!) van de direct omliggende straten zijn hiervoor uitgenodigd, namelijk die van de Zuiderstraat, Wilhelminastraat, Rijshoutstraat, van den Houte Willemsplein, Westerstraat, Prins Hendrikstraat, Molendijk, Middenstraat, Kleindiepstraat, Kerkstraat, Kerkbuurt, Julianastraat, Havenstraat, Emmastraat, Dwarsstraat, Dr. Langeveldplein, De Klopstraat, A.W. de Landgraafstraat. Op de avonden is informatie verstrekt over de verbouwing en de visie achter het nieuwe centrum voor Spoedeisende Psychiatrie. In de huidige situatie heeft kliniek De Gantel nog één open afdeling, de andere afdelingen zijn semi-gesloten of gesloten. Helaas hadden slechts 5! bewoners belangstelling voor de betreffende informatieavond. Het lijkt er dus op dat iedereen op de hoogte had kunnen zijn van de huidige situatie, en dat Yulius hier actief de buurt heeft proberen te betrekken.

Desgevraagd is ons duidelijk geworden dat er geen klachtendossier wordt bijgehouden, noch door Yulius, noch door de gemeente waar het gaat over klachten van inwoners over (vermeende) cliënten van Yulius. Yulius geeft aan dat klachten die uit de wijk binnenkomen direct opgepakt worden, door bijvoorbeeld met bewoners in gesprek te gaan. Uit de beantwoording van het college blijkt dat er geen signalen bekend waren dat de overlast als gevolg van de recente wijzigingen toe- of afgenomen was. Als er klachten gemeld worden, worden die direct doorgespeeld naar Yulius, geeft het college aan. De SGP-ChristenUnie fractie vindt dat een registratie van klachten niet mag ontbreken en roept het college op om Yulius te vragen deze registratie bij te houden en periodiek hierover te rapporteren. 

Onze fractie heeft ook gevraagd hoe het contact loopt tussen Yulius en de gemeente. Dat contact is goed, zegt het college. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zal er op meer regelmatige basis overleg gaan plaatsvinden. Dit vinden wij een goede zaak. Hiermee laat het college zien dat signalen vanuit ons dorp serieus worden genomen en dat het college er ook wat mee doet! Zoals in de media al is aangegeven, wil Yulius zelf ook actief overleg voeren met omwonenden, in samenwerking met de gemeente en de wijkagenten. Ook dat juichen wij van harte toe. De gemeente kan niet alle problemen oplossen. Samenleven betekent ook dat samen gezocht moet worden naar een veilige oplossing voor iedereen. 

Spreken we hier over een storm in een glas water? Klachten van inwoners moeten serieus genomen worden en dat laat het college ook zien. Toch constateren we ook dat de situatie op de sociale media gemakkelijk opgeklopt kan worden. En dan hebben we het natuurlijk niet over de mensen die directe klachten ervaren. We zien verschillende mensen op nieuwsberichten reageren, tot en met  mensen in de Krommestoep toe, die ’s nachts herrie in de stoep hadden en dit in verband brengen met Yulius. Dit lijkt ons onwaarschijnlijk. Ook de vergelijking die gemaakt wordt met een zogenaamde Forensische Psychiatrische instelling, strookt niet met de situatie in Sliedrecht. Zaken die niet goed gaan moeten eerlijk benoemd worden, maar laten we de discussie alstublieft zuiver houden. Stoken, stigmatiseren en onjuistheden vermelden dragen niet bij aan het oplossen van het echte probleem en dragen ook zeker niet bij aan een veilig en gezond Sliedrecht!