Meldpunt Zorg en Overlast wordt breder bekend gemaakt

Yulius.jpeg
Jan 2018 weblog
Door Jan Visser op 28 augustus 2020 om 20:33

Meldpunt Zorg en Overlast wordt breder bekend gemaakt

Periodiek overleg met alle zorginstellingen, politie en andere betrokken instanties

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over Yulius heeft de fractie SGP-ChristenUnie vragen gesteld aan het college van B&W. Ook is met verschillende inwoners gesproken. Daarop zijn aanvullende vragen gesteld. Uit de ontvangen antwoorden blijkt dat naast twee recente meldingen bij de gemeente via Fixi, er vanaf 1 januari zes andere meldingen zijn binnengekomen via het meldpunt Zorg en Overlast. Vier daarvan hadden betrekking op mensen die niet in zorg zijn bij Yulius. De gemeente pakt het, mede daarom, breder op en gaat periodiek overleg aan met meer zorginstellingen en de politie.

Concrete actie op een van de recente meldingen is dat er extra toezicht door BOA’s wordt gehouden op de locatie waar de melding op was gebaseerd. Daarnaast is ook de politie geïnformeerd. De tweede melding is opgepakt door met de betreffende inwoner in gesprek te gaan.

Yulius heeft aangegeven dat zij de meldingen serieus neemt. Zij heeft aangegeven de situatie te betreuren en zoekt actief naar oplossingen. Echter, sommige meldingen hebben betrekking op personen die geen cliënt van Yulius zijn. Zij kan hier dus niet actief op handelen, maar wordt wel in verband gebracht met de overlast gevende persoon. Vandaar ook het belang van melden door inwoners op de juiste plek, namelijk Meldpunt Zorg en Overlast. Vandaar uit wordt contact gelegd met lokale professionals. In Sliedrecht zijn hiervoor wijk GGD’ers beschikbaar. Door het college wordt geconstateerd dat het meldpunt onvoldoende bekend is. Daarbij wordt aangegeven dat er in de komende weken wordt gewerkt aan het beter bekend maken van het Meldpunt Zorg en Overlast. Het meldpunt is bereikbaar op telefoonnummer 078–7703481 en per mail: meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl

De vraag van de SGP-ChristenUnie fractie aan het college om bij Yulius aan te dringen op een klachtenregistratiesysteem wordt positief beantwoord. Dit is inmiddels besproken met Yulius, die aangeeft hiermee aan de slag te gaan. Wat onze fractie betreft een goede ontwikkeling.

Klachten van inwoners moeten serieus genomen worden en alle betrokkenen hebben hun verantwoordelijkheid hierin. Het moet duidelijk(er) voor iedereen zijn waar klachten het beste gemeld kunnen worden. Daar gaan onze inwoners op korte termijn meer van horen en dat vindt de fractie een goede zaak.

Duidelijk is dat overlast door mensen met een zorgachtergrond nogal verschillend kan zijn van andere overlastklachten en een andere aanpak vraagt. Inzet van de juiste mensen is van groot belang, ter bescherming van al onze inwoners. Dat laatste is ook een belangrijke taak van de gemeente. De fractie van de SGP-ChristenUnie merkt dat het college en betrokken medewerkers bij de gemeente zich inzetten om hier werk van te maken. Daar zijn wij blij mee.