Terugblik op de maand december - blog door wethouder Piet Vat

Piet Vat.jpg
Door Piet Vat op 29 december 2020 om 16:47

Terugblik op de maand december - blog door wethouder Piet Vat

December 2020 is weer bijna voorbij. Bestuurlijk gezien is december nog een drukke maand geweest. Als gevolg van de genomen maatregelen i.v.m. het Covid-19 virus zijn heel veel gesprekken digitaal gevoerd. Ik wil het eerlijk bekennen, het is mooi dat dit er is, maar om dit nu altijd zo te doen, nee, dat hoop ik echt van niet. Het is een prachtig hulpmiddel, maar ik heb toch vele malen liever de face-to-face gesprekken. Het liefste ben ik op straat te vinden. Want daar kom ik u en jou tegen, daar hoor ik wat er echt speelt in het dorp. Daar krijg ik zeer regelmatig signalen van wat goed en wat niet goed gaat. Helaas moet ik, moeten we dat op dit moment ontberen.

Corona
Vanwege het Covid-19 virus kan ik dus niet in de samenleving bezig zijn zoals ik dat heel graag zou willen. Deze maand is helaas gevuld geweest met heel veel overleggen en vergaderingen (digitaal uiteraard) terwijl ik zo dolgraag met m’n beide beentjes in de samenleving wil staan.

De afgelopen periode heb ik, samen met burgemeester Dirk van de Borg, overleg gehad met onze horecaondernemers, met onze zorginstellingen, met onze predikanten en geestelijken en met onze onderwijsinstellingen om met hen van gedachten te wisselen over de gevolgen van Corona in de bedrijfsvoering, de zorgwerkzaamheden, de kerken en het geven van onderwijs. Onze horeca heeft het slecht. Dit jaar hebben zij als gevolg van de getroffen maatregelen al weken lang hun onderneming moeten sluiten.

Nu we in de 2e lockdown zitten, zijn ook onze andere middenstanders zwaar getroffen daar ook zij nu de deuren van hun onderneming, van hun winkel hebben moeten sluiten, op een paar uitzonderingen na. Ik maak mij grote zorgen over de gevolgen van deze langdurige lockdown. Zorgen om onze ondernemers, zorgen om het onderwijs en de achterstanden die leerlingen eventueel oplopen. Zorgen om de zorgen die in gezinnen zijn binnengeslopen omdat men bijvoorbeeld werkeloos werd. Zorgen om die gezinnen en personen die in zorg- en ondersteuningstrajecten zitten en de zorg en ondersteuning nu niet altijd kunnen krijgen die ze wel zouden moeten hebben. Zorgen om onze zorginstellingen, onze huisartsen en alle zorgverleners in welke hoedanigheid dan ook. Zorgen om onze kwetsbare ouderen, zorgen om onze jeugd die niet meer kan doen wat zij graag zouden willen doen. Kortom, er zijn zo veel zorgen dat zij zelfs niet allemaal genoemd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld ook aan al onze verenigingen, stichtingen, vrijwilligers, mantelzorgers enz. enz. En dan denk ik zeker niet in de laatste plaats aan die gezinnen die daadwerkelijk met Corona van doen hebben of hebben gehad en waar zelfs sprake is van overlijden van dierbaren. Ik wens u allen heel veel sterkte en kracht toe en hoop, met u en jou, dat het virus in 2021 uit zal gaan sterven.

Diverse overleggen
Vanuit de reguliere diverse overleggen zijn de nodige aandachtsgebieden langs gekomen en vraagt om verschillende bestuurlijke besluiten. Ik zal vanuit m’n verschillende portefeuilles het één en ander benoemen. Veel onderwerpen zijn nog niet rijp voor het nemen van besluiten, maar dan krijgt u een beetje een idee waar ik als bestuurder zo’n beetje mee bezig ben.

Uit de brede Sociale Portefeuille
Onder andere de volgende onderwerpen zijn de afgelopen maand onderwerp van gesprek geweest:

 1. De Inkoopstrategie regionale aanbesteding leerlingenvervoer. Het gaat hier over het vervoeren van onze leerlingen naar Bijzonder en Speciaal Onderwijs, maar ook vervoer uit hoofde van dagbesteding. Definitieve besluitvorming in januari 2021.
 2. Aanpak vroegsignalering. Er is een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 in de maak, die per 1 juli 2021 het huidige beleidsplan schuldhulpverlening vervangt. Doel is om inwoners in de Drechtstedengemeenten, waarover een melding betalingsachterstand wordt afgegeven, te benaderen voor een hulpaanbod om te voorkomen dat men in de schuldhulpverleningstraject terecht gaan komen.
 3. Aan de Bestuurlijke tafel Beschermd Wonen en Opvang met elkaar de Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen besproken. Verdere besluitvorming in 2021. Sliedrecht is een dorp met een groot zorghart. We hebben al veel mensen van huisvesting kunnen voorzien, die van ondersteuning in welke vorm dan ook afhankelijk zijn. Medio dit jaar hebben we in Sliedrecht helaas best wel veel last ondervonden van kwetsbare personen. Last in de zin van onveilige verkeersituaties, lastig gedrag en onveilig gevoel door woordkeus of houding. Hierover zijn we in gesprek gegaan met o.a. Yulius, ASVZ, Tablis en de politie. Heeft u of jij te maken met overlast gevend gedrag van één van onze kwetsbare inwoners, neem dan, als het dringend is, contact op met de politie 0900-8844. Is het niet dringend, neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast, 078-7708504.
 4. Met het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd zijn een 2-tal onderwerpen verder uitgediept, te weten enerzijds Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en anderzijds Veilig Thuis en de aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 5. Met de Adviesraad Sociaal Domein van gedachten gewisseld en input opgehaald op het onderwerp ‘Stille Armoede’ en welke acties hierop ondernomen kunnen worden. De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsvergadering 1 miljoen Euro extra gereserveerd om op dit onderdeel structurele oplossingen te vinden.
 6. Met schoolbesturen overleg gehad over onder andere de verbinding tussen school en bedrijf. Ook hebben we met elkaar de concept Onderwijsvisie Sliedrecht 2021-2025 besproken. Definitieve vaststelling vindt plaats in het 1e kwartaal 2021.
 7. Met betrekking tot de nieuwe regeling Diplomazwemmen die ingaat per 1 januari 2021 zijn werkafspraken gemaakt. De gemeenteraad heeft zijn akkoord gegeven om niet meer voor alle kinderen het diplomazwemmen te bekostigen maar expliciet voor de volgende doelgroepen:
  1. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, naar groep 7 van het basisonderwijs gaan en woonachtig zijn in Sliedrecht.
  2. Kinderen met een asielstatus in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en woonachtig zijn in Sliedrecht.
  3. Kinderen binnen de doelgroep van Stichting Leergeld Drechtsteden die 5 jaar worden/zijn en woonachtig zijn in Sliedrecht

Uit de portefeuille Economie

 1. Conform opdracht van de raad is een offerte aangevraagd voor een onderzoek naar koopgedrag (o.a. winkeltijden) onder inwoners en ondernemers in Sliedrecht. De komende weken/maanden zal dit dus ook vragen opleveren voor onze inwoners en ondernemers. Verwachting is dat de uitkomst van het onderzoek in Q2 2021 zal plaatshebben.
 2. Samen met de VSO hebben we de concept economische visie gemaakt en deze in een 3-tal digitale bijeenkomsten gepresenteerd aan onze ondernemers. Naar aanleiding van deze 3 sessies hebben we de input verwerkt in de concept visie en op 15 december wederom gepresenteerd aan onze ondernemers. De ondernemers zijn nu in de gelegenheid gesteld om de concept visie goed tot zich te nemen en eventuele schriftelijke reacties tot en met 15 januari in te dienen. Ook deze reacties zullen, samen met de VSO besproken worden en daar waar nodig in de definitieve versie verwerkt worden. Uiteindelijke vaststelling van de Economische Visie door de gemeenteraad zal in maart/april 2021 plaatsvinden.

Uit de portefeuille Financiën
De afgelopen maanden/ weken zijn we druk geweest met de kadernota, de begroting, de jaarrekening en de 2e TURAP (Tussenrapportage). Ik ben blij en dankbaar dat er een mooie stevige kadernota door de raad is vastgesteld en als gevolg daarvan ook de begroting 2021 en verder. Ondanks de grote financiële effecten binnen het brede sociale domein prijs ik mij echt gelukkig dat we een begroting hebben kunnen voorleggen waarin de lasten voor u als inwoner voor 2021 niet extra omhoog zijn gegaan als gevolg van de financiële effecten van WMO, Participatie en Jeugdhulp. Bovendien een begroting waarin veel ambitie voor de toekomst is neer kunnen zetten. Gelukkig kijkt ook hier de provincie met ons mee. We hebben vanuit de Provincie schrijven ontvangen waarin zij hun visie op onze jaarrekening en begroting hebben weergegeven. Ik ben content met hun bevindingen en zullen dit ook in januari verder bespreken in de Auditcommissie.

Projecten

 • Burgemeester Winklerplein

Ook in december zijn er diverse overleggen geweest met verschillende partijen. We zitten aan tafel met de projectontwikkelaar De Windroos en we zitten aan tafel met het bestuur van de Ondernemersvereniging van het BW plein. Doel is om met elkaar tot een gezamenlijk plan te komen nadat de gemeenteraad afgelopen zomer heeft aangegeven niet akkoord te gaan met nog meer geld in het BW plein steken terwijl er geen merkbare vooruitgang is te zien met het huidige plan. Ik ben heel voorzichtig in m’n uitspraken, maar ik zie lichtpuntjes aan het einde van de tunnel tevoorschijn komen. Mag ook wel zo zachtjes aan…….

 • Watertorenterrein

Deze maand ook een stuurgroepvergadering gehouden. De ontwikkelaar is bezig met het maken van verschillende schetsen, rekening houdend met de input die tijdens de participatie-bijeenkomsten zijn gegeven en waar naar aanleiding van deze input een Programma van Aandachtspunten is gemaakt. Ook heeft de gemeenteraad een aantal kaders meegegeven waaraan voldaan zal moeten worden door de projectontwikkelaar. Er wordt overigens regelmatig naar de gemeente gewezen als zou de gemeente geen voortgang en geen aandacht schenken aan de ontwikkeling van dit terrein. Niets is echter minder waar. De gemeente heeft een meer faciliterende rol. De ontwikkeling, en het gehele proces, en dus ook de snelheid waarmee het project zijn voortgang vindt, ligt in handen van de projectontwikkelaar die hier dus ook volledig verantwoordelijk voor is. Natuurlijk proberen we als gemeente voortgang in het project te krijgen. Er vinden thans gesprekken plaats tussen de projectontwikkelaar/eigenaar van Watertorenterrein BV, de heer Guis, en de gemeente.

 • Kerkbuurt

Alhoewel de Kerkbuurt op dit moment, als gevolg van de getroffen maatregelen rondom Cofid-19, een desolaat aanzien heeft, gaat het project Kerkbuurt zo zachtjes aan het einde naderen. De beide horecapleinen zijn geweldig opgeknapt en de winkels worden meer en meer gevuld, waardoor de Kerkbuurt weer een prachtige winkelpromenade aan het worden is. En natuurlijk is de zogenaamde ‘Merwemast’ op het Merwedeplein een geweldige ‘eyecatcher’. Er is veel reuring ontstaan met betrekking tot aan- en verkoop van winkelpanden in- en buiten het aanloopgebied met als doel zoveel mogelijk winkeleigenaren te verleiden om binnen het aanloopgebied te gaan zitten. Van de diverse subsidiegelden die door de gemeente zijn beschikbaar gesteld wordt veelvuldig gebruikt gemaakt. En dat is mooi en dat is goed. De officiële heropening van de Kerkbuurt is in verband met de ontwikkelingen rondom Corona uitgesteld en zal, als het mogelijk is, komend voorjaar bij de opening van het ‘terrassen-seizoen’ alsnog plaatsvinden.

Afsluitend

Hebt u of jij vragen naar aanleiding van deze informatie, schroom niet om contact met mij op te nemen. Mijn mailadres is p.vat@sliedrecht.nl Ook ben ik via Twitter te benaderen onder @vatpiet of via facebook onder Piet Vat

Hartelijke groet en voor 2021 al het goede toegewenst, zowel privé als zakelijk! Deo gratias.