Terugblik op februari 2021

Piet Vat.jpg
Door Piet Vat op 15 maart 2021 om 19:13

Terugblik op februari 2021

Maandblog door wethouder Piet Vat

Wat gaat de tijd ongelooflijk snel. Hier is alweer de volgende blog. Maar als ik eerlijk ben, beken ik bij deze dat ik te laat ben met het aanleveren van m’n blog. Tja, zo gaat dat soms. Het voordeel van deze late blog is, dat ik nu iets mee kan geven over de uitkomst van zowel de oordeelsvormende raadsvergadering (in februari) als de besluitvormende raadsvergadering (in maart). Zo zie je maar weer: ieder nadeel heeft z’n voordeel! Wie zei dat ook alweer? Iemand uit 020 toch?

De maanden februari en de eerste twee weken van maart hebben in bestuurlijk opzicht zeker weer zijn weerslag gekend. Ik wil jullie graag meenemen in de volgende onderwerpen: het Jeugdwelzijnsbeleidsplan van 2021-2025, het Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering, de vroegsignalering schulden en Stichting Leergeld, de ontwikkelingen bij de Sociale Moestuin en tot slot de bezoeken en gesprekken als gevolg van Corona-effecten.

Jeugdwelzijnsbeleid 2021-2025
Met de gemeenteraad hebben we inhoudelijk van gedachten gewisseld over het nieuwe jeugdwelzijnsbeleid 2021-2025. Eerst in de oordeelsvormende vergadering van 16 februari, waarna de gemeenteraad in haar besluitvormende vergadering van 9 maart jongstleden unaniem heeft ingestemd met het nieuwe jeugdwelzijnsbeleid. Ik ben daar ontzettend blij mee en ik wil hier zeker onze beleidsmedewerker alle credits geven voor het mooie en goede werk wat er is geleverd.

Een nieuw beleidsplan maak je niet vanachter het bureau. Nee, we gaan de samenleving in om input op te halen. Gesprekken met jongeren, professionals, kerken maar ook met onze Adviesraad Sociaal Domein en niet te vergeten, onze Kinderraad. Mooi om zoveel input direct vanuit de samenleving te krijgen. Waar ik in het bijzonder trots op ben is dat er ook nog eens 165 jongeren uit Sliedrecht echt de moeite willen nemen om ons digitaal te voorzien van wensen en ideeën. Een prachtige coproductie dus.

Het vastgestelde jeugdwelzijnsbeleid zal ertoe gaan leiden dat we op verschillende fronten preventief willen inzetten zodat alle jongeren in Sliedrecht zich veilig en prettig voelen, gezond kunnen opgroeien en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Heel belangrijk, want: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
Daarnaast hebben wij voor het uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering met de gemeenteraad hetzelfde traject gelopen als met het jeugdwelzijnsbeleid. Eerst hebben wij inhoudelijk met elkaar van gedachten gewisseld tijdens de oordeelsvormende vergadering in februari. Ook op dit onderwerp heeft de raad op 9 maart unaniem ingestemd met dit voorstel. Wat mooi! Ik ben daar heel dankbaar voor en trots op de ambtenaren die achter de schermen veel werk hebben verzet om dit tot stand te brengen.

Dit uitvoeringsplan moesten we als gemeente maken omdat per 1 januari 2022 de nieuwe wet inburgering (NWI) in werking zal treden. Deze nieuwe wet heeft als doel om onze statushouders zo snel mogelijk in staat te stellen om te participeren, het liefst door betaald werk. Voor de inburgeraar is dit geen vrijblijvendheid. De inburgeraar krijgt de verplichting om te voldoen aan zijn inburgeringsplicht!

Het CDA stelde terecht de vraag hoe het zit met de inburgeraars die vóór 1 januari 2022 in Sliedrecht kwamen wonen. Hier lopen wij nu een pilot mee met het doel dat ook zij zo snel als mogelijk de Nederlandse taal machtig gaan worden. Hier ligt ook echt onze focus. Op het moment dat de Nederlandse taal machtig is, is het ook makkelijker om in de samenleving te participeren in de vorm van betaald werk of vrijwilligerswerk. Ook het lezen van allerlei paperassen die binnenkomen gaat dan makkelijker. Kortom: een goede kans die we gaan benutten om de statushouders zo snel mogelijk te laten participeren.

Vroegsignalering schulden en Stichting Leergeld
Het is van groot belang om schulden te voorkomen. Het hebben van schulden leidt vaak tot diverse andere zorgen en hulpvragen. Helaas is het vaak zo dat het oplopen van schulden te laat wordt gezien, gesignaleerd of besproken. Met als gevolg dat het schuldenbedrag alleen maar aan het oplopen is. Samen met onze Sociale Dienst Drechtsteden zijn we een proces aan het opzetten om schulden of betalingsachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Op deze wijze kan er snel contact gezocht worden met degene waar de achterstand is opgelopen. Ook hier gaat het overigens om een regeling die landelijk wordt ingevoerd.

Op zich ben ik heel blij met deze nieuwe opzet. Waar ik niet blij van word is dat het Rijk ons (als gemeenten) wel deze nieuwe taak oplegt, maar geen gelden daarvoor beschikbaar stelt. We zullen echt kritisch moeten kijken hoe we dit nieuwe vraagstuk op een goede wijze gaan financieren.

Met Stichting Leergeld zijn we in gesprek over de vraag hoe we ouders en jongeren kunnen bereiken die het financieel zwaar hebben. Wilt u/ jij meer weten over deze stichting, lees dan verder op Stichting Leergeld Drechtsteden. Wij en Stichting Leergeld Drechtsteden zijn er voor u en voor jou! Lees dit asjeblieft en neem contact op als u/jij denkt dat er mogelijkheden zijn om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen.

Sociale Moestuin
We kennen natuurlijk allemaal de Sociale Moestuin in ons dorp. Een prachtige locatie waar mensen uit de gehelen samenleving samenkomen. De één als vrijwilliger, de ander als bestuurslid, de volgende als deelnemer. Kortom: bij de Sociale Moestuin komen veel lijnen vanuit het sociale domein bij elkaar. De Sociale Moestuin heeft een nieuw onderkomen gekregen en wat voor één! Geweldig, wat een fantastisch gebouw hebben zij gekregen! Een prachtig geschenk waarbij verschillende sponsoren de levering en plaatsing van dit nieuwe gebouw mogelijk maakte. 

Ik werd een poosje terug benaderd door de voorzitter, Mirjam Lankreijer, met de vraag of ik samen met haar de officiële handeling wilde verrichten om de 1e portocabin in ontvangst te nemen. Natuurlijk wilde ik dat graag doen. Met zijn vieren, namelijk: Sociale Moestuin Sliedrecht, Kringloop Sliedrecht, aannemer Jan Snel en Gemeente Sliedrecht hebben we het ‘lint’ doorgeknipt. Wat een geweldig mooi onderkomen hebben zij gekregen. Wilt u/jij meer weten over de Sociale Moestuin, kijk dan hier. 

Sociale moestuin.JPG

Bezoeken/ gesprekken als gevolg van Corona effecten
Uiteraard zijn ook de afgelopen weken weer diverse gesprekken gevoerd met onderwijs, ondernemers, horeca en zorginstellingen. Ieder heeft zo zijn of haar eigen verhaal en zorgen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: de financiële, sociale en economische gevolgen van de loc downs hakken er hard in. Bij iedereen. Ik hoop en ik bid dat de loc down snel eindig zal zijn, maar als ik kijk naar de oplopende besmettingen dan slaat de schrik me om het hart.

Vanuit een horecaondernemer kreeg ik de vraag of, zodra de terrassen weer open mogen, dit jaar de verruiming van de terrassen gebruikt mag worden en of daarvoor een vergunning voor aangevraagd moet worden. Uiteraard doen wij er als gemeente alles aan om, daar waar mogelijk, ruimte te geven. Komende week zullen de horecaondernemers vanuit de gemeente hierover benaderd gaan worden.

Vanuit het Rijk zijn er diverse financiële ondersteuningspakketten. Onlangs is er een nieuw pakket aan toegevoegd, het zogenaamde TONK-pakket. Komt u hier wellicht voor in aanmerking? Kijk even op TONK regeling Sliedrecht/Sociale Dienst Drechtsteden.

Heeft u of heb jij vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Schroom niet om contact met mij op te nemen. Dat kan per mail maar ook via Twitter of via Facebook.

Hartelijke groet en al het goede toegewenst, zowel privé als zakelijk! 
En voor alles: Deo gratias.