SGP-ChristenUnie geen voorstander van verruiming winkeltijdenverordening

Kees130122-01.jpg
Door Kees Ippel op 27 september 2022 om 22:39

SGP-ChristenUnie geen voorstander van verruiming winkeltijdenverordening

In de oordeelsvormende vergadering van 27 september lag een voorstel op de vergadertafel van de gemeenteraad om de Verordening Winkeltijden aan te passen. In dit voorstel wordt het voor winkeliers boven de A15 mogelijk gemaakt om de winkel naar eigen inzicht te openen op zondag. Onderstaand de woordvoering die Kees Ippel uitsprak namens onze fractie:

Voorzitter,

Met het mogelijk maken om winkels open te stellen op zondag heeft de SGP-Christenunie grote moeite. We verwachten dat dat geen verrassing voor deze Raad zal zijn. Bij eerdere gelegenheden hebben we dit ook onderbouwd, de argumenten zijn bij de meeste raadsleden ook wel bekend.

De zondag is voor ons een rustdag, en daar horen geen “geopende” winkels bij.

Zo zijn we ook de onderhandelingen voor een nieuwe coalitievorming ingegaan. In het hoofdlijnenakkoord wat daar tot stand is gekomen, staat: “We herkennen het signaal van het economisch belang van verruimde zondagsopenstelling op de meubelboulevard en Noord-Oost Kwadrant vanwege de concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare verkoopcentra. Daarom worden hier de mogelijkheden verruimd tot volledige zondagsopenstelling.“ Op dit punt hebben we elkaar politiek gevonden bij de coalitieonderhandelingen met respect voor elkaars standpunt en rekening houdend met de verscheidenheid aan principiële uitgangspunten. Daarbij horen ook compromissen. Dit compromis om de zondagsopenstelling te verruimen ten noorden van de A15 doet niettemin de SGP-ChristenUnie fractie veel pijn. Het zou in onze ogen beter zijn als de zondag in het hele land als rustdag gehouden zou worden, dan hadden we nu ook niet deze keuze hoeven maken. Het is jaren, ja zelfs eeuwen zo geweest, dat de economie gewoon even stilstond. De mens kan nu eenmaal niet 24/7 aanstaan, hoe mooi is het dan als dit voor zoveel mogelijk mensen dezelfde dag is. Nog los van het feit hoe deze dag door ieder persoonlijk ingevuld wordt.

Veel ondernemers, maar ook veel van hun personeelsleden beamen de noodzaak van een vrije dag, zoals ook blijkt uit de uitkomsten van de enquête bij het koopstromenonderzoek van 2020.
Het houden van een vaste rustdag zou in de achterliggende jaren mogelijk zelfs vele burn-out situaties hebben voorkomen.

Voor ons is het een Bijbelse opdracht om deze dag als rustdag te houden. In de wijsheid van onze Schepper hebben we die dag als rustdag gekregen om even afstand van onze dagelijkse bezigheden te mogen nemen. Het is 1 van de 10 geboden van onze God, waar een groot deel van onze Nederlandse wetgeving vanouds ook op is gebaseerd.

Voorzitter, we gaan er vanuit dat dit voorstel van het college, gebaseerd op het coalitieakkoord, gesteund wordt door een meerderheid van de raad. Uit bovenstaand betoog blijkt duidelijk dat het van ons niet hoeft.
Alle fracties hier in deze raad kennen de gevoeligheid op dit punt. Het hoofdlijnenakkoord is bewust opgesteld met de ruimte om zoveel mogelijk raadsbrede steun te verkrijgen bij de invulling van alle kernopgaven die de komende jaren voor ons liggen. Het mag geen verrassing zijn dat we juist op dit punt duidelijke afspraken hebben gemaakt waar en hoever er de ruimte ligt.

Voorzitter, daarom… wetend dat het op een meerderheid kan rekenen die verruiming van de zondagsopening wenst, en wij als SGP-Christenunie kunnen tellen…. Het is krap…. maar wij hebben binnen de coalitieonderhandelingen de verruiming die in het voorstel wordt benoemd, als compromis gesloten, maar wel met onze tegenstem.
We hopen en wensen van harte dat er ooit nog eens een overgrote meerderheid van Sliedrecht zal zijn die het op het punt van het houden van een vaste rustdag van harte met ons eens is.

Dank u.