Woordvoering besluitvormende vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht

Kees Ippel woordvoering.jpg
Kees130122-01.jpg
Door Kees Ippel op 7 maart 2023 om 21:30

Woordvoering besluitvormende vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht

De volgende woordvoering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht is door fractievoorzitter Kees Ippel uitgesproken in de besluitvormende vergadering van 7 maart

Voorzitter,
Het besluit van het college om een opvanglocatie in Sliedrecht te plaatsen heeft impact gehad. Dat was wel het meest duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering van 16 februari jl.
Het is goed als burgers zich laten horen. Jammer genoeg gebeurt dat veel te weinig. En als raadsleden moeten we anderzijds oppassen dat we ons niet verliezen in het vele raadswerk, maar juist regelmatig contact houden met de inwoners.
Het kan zomaar zijn dat we vanavond bij dit punt vanuit onze fractie SGP-ChristenUnie meerdere leden zich in dit debat mengen, dat is niet altijd gebruikelijk in deze raad, maar het gaat hier ook niet om een alledaags dossier.
Terug naar de avond van 16 februari:
De achterban van Slydregt.nu was die avond goed en duidelijk vertegenwoordigd, maar die avond hebben we ook heel wat mensen uit de achterban van de SGP-ChristenUnie gezien. En vanavond zien we ook weer heel wat belangstellenden uit onze achterban, welkom en fijn dat u ook uw betrokkenheid op deze wijze toont. Deze laatste groep mensen heeft zich minder gepresenteerd op 16 februari, maar zowel vóór, als tijdens en na de vergadering hebben we vele steunbetuigingen ontvangen. Onze kiezers hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen het vertrouwen aan ons gegeven, via hun stem.
En omdat wij over het algemeen redelijk duidelijk zijn in onze standpunten, vertrouwen ze ons dat toe. Niet dat wij onze eigen zin en mening hier willen doorduwen, maar omdat ze weten dat we onze standpunten ook telkens weer toetsen aan Gods Woord, de Bijbel.
Voorzitter, zo ben ik min of meer al begonnen met het punt van een referendum, dat is in de Beeldvormende vergadering van 16 februari aan de orde geweest, en in de achterliggende week zagen we een initiatiefvoorstel van Slydregt.nu langskomen. De fractie van de SGP-ChristenUnie begrijpt dat dit voorstel nu niet aan de orde is, maar dat het college daar eerst haar mening over moet vormen. Maar los daarvan vinden wij dat een dergelijk issue zich helemaal niet leent voor een referendum, immers wat is dan de vraag? Wilt u een AZC in Sliedrecht?
Voorzitter, dat is natuurlijk wel al te makkelijk. Een referendum suggereert nogal eens dat een complexe politieke keuze kan worden samengevat in een ja of een nee.
Als u het mij op de man af vraag: Wilt u een AZC? Dan is de eerste gedachte: als een gemeente 20 km verderop het regelt, vind ik dat prima. Maar zo simpel is het in deze tijd niet.
En als we de vraag stellen aan iemand die gevlucht is uit Irak vanwege zijn geloof of geaardheid: wilt u opgevangen worden in een AZC? Dan zal hij ook zeggen: ik was liever helemaal niet gevlucht.
En als de spreidingswet er in welke vorm dan ook komt, wat wordt dan de vraag van het referendum? Gaan we onze inwoners voorleggen of ze als Sliedrecht tegen de eis van de landelijke overheid in willen gaan? Ik denk dat we dan het lachertje van het land worden.
Hoe vervelend ook, sommige dingen daar ontkomen we niet aan. Willen we een waterzuiveringsinstallatie of een vuilverbranding waar wel eens luchtjes vandaan komen? Of in de buurt van een spoorbrug wonen waar ieder kwartier meerdere treinen over rijden en geluid veroorzaken. Stuk voor stuk zaken die we liever niet direct in onze achtertuin hebben, maar waar we nu eenmaal wel mee hebben te maken, en ook de woningen rondom die plaatsen in Sliedrecht worden overigens gewoon verkocht.
Voorzitter ik hoop dat ik met bovenstaande duidelijk heb aangegeven hoe wij over een referendum denken. Zover ik weet hebben we in ieder geval iedere 4 jaar een referendum, en dat heet de gemeenteraadsverkiezing, en dat was vorig jaar.
Het gelopen Proces
Bij ons leeft grote waardering voor de verantwoordelijkheid die het college neemt. Goed dat er niet gekeken en afgewacht wordt wat andere gemeenten doen. Het vluchtelingenprobleem is groot, en daarom wordt er initiatief genomen.
Alle fracties hebben na de verkiezingen bij de informateur aangegeven dat ze een daadkrachtig college willen.
Dit college tóónt daadkracht, door keuzes te durven maken! Dat waarderen wij.
Voorzitter,
Onze woordvoering is vandaag best uitgebreid, we hebben nogal wat wensen bij dit voorstel, die we straks aanbieden in een amendement. Graag wil ik deze wensen punt voor punt dit doornemen, het zijn er 7, en daarna afsluiten met een slotwoord. Vervolgens zal ik dan het amendement aan u aanbieden.
Participatie van inwoners
Natuurlijk moeten alle belanghebbenden gehoord worden, en bij besluiten betrokken worden. Dit dient altijd te gebeuren. En we merken dat dit ook gebeurt. Alleen al het feit dat de grote spoed uit dit dossier is gehaald en dat we vandaag vergaderen, zodat we meer voorbereidingstijd hadden, en ook meer tijd om alles binnen de fractie te bespreken.
Het participatiebeleid is meerdere keren genoemd, toch kan het niet duidelijk genoeg zijn.
Voorzitter, dit is daarom 1 van de punten die wij in een amendement als wens zo helder mogelijk willen opnemen. Bij technische vragen van de PvdA zagen we dat u uit wil gaan van niveau 2, omdat niveau 3 beter past bij het betrekken van direct betrokkenen. U wilt een breder participatietraject, waarbij niveau 2 bestaat. Binnen niveau 3 krijgt echter ook een Adviesgroep een rol. Met dit amendement wat we twee weken geleden al voorbereid hebben, wilden we bereiken dat de MAG in positie zou komen. Maar gelukkig werden we vorige week al verrast door het feit dat zij ongevraagd advies hebben uitgebracht. Daar zijn we als fractie heel blij mee. Richting de MAG: nogmaals dank ook voor dit stuk werk wat u heeft opgeleverd!
Voorzitter,
Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, dan gebeurt er immers niets. Inmiddels is er veel meer ervaring dan een aantal jaren geleden. Dat geldt voor COA, maar zeker ook voor onze inwoners. De noodopvang in het Gemeentehuis gaat prima, zonder noemenswaardige overlast, en ook de Oekraïne opvang gaat zonder ordeproblemen.
Er is daarom bij ons vertrouwen dat (de meeste) Sliedrechters hier op een volwassen manier mee om kan gaan.
Zinvolle dagbesteding
En passant wordt nog de mededeling gedaan dat de huidige crisisopvang verlengd is tot 1 juli. Daar hoeven we hier niet over te spreken. Dit is begrijpelijk, je kunt de mensen niet zomaar op straat zetten. Toch wil ik hier nog wel iets langer bij stilstaan.
Voorzitter, onze fractie kent heel wat mensen die rondom het gemeentekantoor wonen. We hebben aan een behoorlijk aantal gevraagd wat ze hiervan merken. (Ja, ook wij doen aan volksraadplegingen!) De uitkomst was unaniem dat er geen enkele overlast in de buurt is.
En voorzitter, als directe dagelijkse buurman van de Oekraïne-opvanglocatie kan ik melden dat ook daar geen enkele overlast in de omgeving bestaat. Sterker nog, er begint een goede band te ontstaan!
Als ik dat her en der vertel, dan komt de opmerking (bij de vergelijking als het om asielzoekers gaat): Ja, maar bij de Oekraïne-opvang zijn dat veelal vrouwen, en die werken bijna allemaal en hebben een zinnige dagbesteding!
Voorzitter, dan komen we daarmee bij onze tweede wens: Wij willen echt dat met het COA wordt afgesproken dat er te allen tijde gezorgd moet worden voor een zinvolle dagbesteding. Liefst een vorm van werk, maar in ieder geval dagelijkse activiteit, want zoals het al in de Beeldvormende vergadering is gezegd: Ledigheid is des duivels oorkussen, oftewel: verveling leidt tot ongewenst gedrag. Ook het organiseren van dagelijkse activiteiten zal daarom als wens in ons amendement staan. Betrek hierbij zoveel mogelijk ook de inwoners, de verenigingen en de kerken. Zij zijn in staat gebleken, ook in andere plaatsen, om veel energie te steken om bewoners van een opvanglocatie een stukje uitzicht te bieden in hun moeilijke omstandigheden.
Locatiekeuze
Wat ons betreft een logische keuze, het dorp aan de zuidkant van de Betuwelijn is vol, maar er is grondgebied in Noord wat braak ligt. Voor wat betreft Sliedrecht-Noord hebben we als gemeenteraad een ambitiedocument opgesteld. Ook al wordt dit een tijdelijke locatie, maar wij vinden dat ook een tijdelijke locatie moet passen binnen deze ambities. We willen als fractie voorkomen dat dit een gebouw wordt wat te hoog wordt, maar willen ook niet dat er “oude units” worden geplaatst waarvan aan de buitenzijde al te zien is dat ze uitgeleefd zijn op eerdere locaties. Om die reden willen we hier de wens uitspreken (en in het amendement opnemen) om een net, voor het oog goed onderhouden complex te realiseren wat ook nog voldoet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Uiteraard voor zover dit mogelijk is voor een gebouw dat er tijdelijk staat.
Voor zowel de uiterlijke kenmerken als de duurzaamheidseisen hebben we in het amendement ook verwezen naar het ‘Ambitiedocument Sliedrecht Bouwt’ dat we in december jl. hebben vastgesteld.
Hierbij kan ook de oproep om de eventueel benodigde infrastructuur, als het mogelijk is, direct ook zodanig aan te leggen dat er niet onnodig kapitaalvernietiging ontstaat als de opvangperiode voorbij is en mogelijk Sliedrecht Noord in ontwikkeling komt. Maar we gaan ervan uit dat het college dat ook zelf in het oog houdt, en ook de MAG heeft hier opmerkingen over gemaakt, we vertrouwen er daarmee op dat dit punt voldoende aandacht krijgt, en gaat dit daarom niet apart amenderen.
Positieve gevolgen voor Sliedrecht
Voorzitter,
Ook wij kijken verder: barmhartigheid tonen is als het goed is zonder bijbedoelingen. Maar het is natuurlijk niet verboden om het bieden van hulp ook goed en slim te regelen. Als we huisvesting van statushouders uitruilen met andere gemeenten, waardoor zij ons helpen met de huisvesting van statuszoekers, en wij houden zo meer woningen voor onze eigen inwoners dan zijn wij daar als SGP-CU zeker een voorstander van.
Hoe we om kunnen gaan met deze wooneenheden als er tijdelijk een onderbezetting is met asielzoekers, daar kunnen we ons als fractie nog niet zo heel veel bij voorstellen, maar wellicht kan de pfh daar nog wat duiding aangeven.
Daarnaast zien we ook de mogelijkheden voor het MKB in Sliedrecht.
We willen hiervoor ook een kader meegeven in het amendement: afspraken met COA maken om draagvlak te vergroten, laten zij de aanleg, inrichting, bevoorrading, schoonmaak, beveiliging etc. zoveel mogelijk betrekken van de plaatselijke ondernemers, zodat het ook werkgelegenheid en omzet voor Sliedrechtse ondernemers oplevert.
Landelijke problematiek
Voorzitter,
In de beeldvormende vergadering is door de burgemeester wat ons betreft duidelijk gewezen op de verantwoordelijkheid van de asielinstroom door onze landelijke regering. Dit wordt ook via meerdere kanalen daar telkens aangekaart. En terecht gaf de burgemeester aan dat het ook voor ons een opdracht is om onze landelijke partijgenoten aan te sporen hier werk van te maken.
We vinden dit echt belangrijk, daar ligt uiteindelijk de sleutel voor oplossingen. Maar het heeft geen zin om dit op te nemen als wens of bedenking, maar willen het in dit debat nog wel een keer benoemen.
Kaders over veiligheid
Voorzitter, dan kom ik tot het laatste punt van onze wensenlijst: De PFh gaf in de Beeldvormende vergadering aan dat er zodra er een locatie is bepaald uitgebreid gekeken zal worden naar de veiligheidsaspecten. Dat gaat dan om verkeer, dat is wat ons betreft prima, hiervoor hebben we alle vertrouwen in de aanwezige ervaring binnen het gemeentekantoor. Maar de sociale veiligheid rondom een Opvanglocatie, die interesseert ons het meest. We begrijpen dat u nog niet al te veel kunt zeggen, zeker niet zolang er geen exacte locatie bekend is, maar aangezien dit punt heel belangrijk is voor het krijgen en houden van draagvlak willen we als Raad hier zo snel als mogelijk is over worden geïnformeerd. Ook dat zal wat ons betreft een belangrijk onderdeel zijn van de participatie. Daarom zullen we dit punt ook amenderen.
Standpunt van SGP-ChristenUnie Sliedrecht
Vanuit de Bijbelse visie hebben we te zorgen voor vreemdelingen die zich melden. In dit kader hebben we in een open brief die onder andere geplaatst is op S24 het woord barmhartigheid genoemd. Christelijke barmhartigheid vraagt van ons dat we aan vreemdelingen in nood helpen, en dus in dit geval onderdak bieden.
Dan kunnen we niet zeggen: Niet in onze achtertuin!
Heb je naaste lief als jezelf!
Het Bijbelse verhaal waar Jezus vertelt over de Barmhartige Samaritaan is beeldend en toepasselijk genoeg. De diepste boodschap daarvan is: als iemand echt in nood is, zelfs degene aan wie we de grootste hekel hebben, dan hebben we de taak om deze bijstand te verlenen, ook als ons dat iets of zelfs veel kost. Deze gelijkenis is door heel wat bekende schilders als Rembrandt en Van Gogh uitgebeeld. Duidelijk is dat er weinig begrip is voor mensen die de andere kant op kijken als iemand in nood is, en niets doen om hulp te verlenen.
Wij als fractie vinden het verbazingwekkend dat als je hardop zegt dat je je wilt inzetten om andermans nood wat te verlichten, (barmhartigheid) dat zoveel mensen zich dan geroepen voelen om als reactie hierop op sociale media je tot de grond toe afbranden. Maar, voorzitter, het zal ons niet beletten om ons in te zetten voor de groep mensen die onze hulp en steun nodig hebben. En gelukkig weten we ons hierin gesteund door vele inwoners in Sliedrecht.
Met de huidige toestroom, en de verwachte blijvende stroom door alle onrust in de wereld moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Je kunt als gemeente nu nog de regie nemen!
Het college heeft een grote stap gezet om dit voorstel te doen, door goed na te denken over de wettelijke verplichting die op ons afkomt, maar ook over locatiekeuze en de extra mogelijkheden om te onderhandelen met omliggende gemeenten etc.
Voorzitter, ik rond af.
U begrijpt dat wij het raadsvoorstel zullen gaan steunen, met daarin de aanvullende wensen uit het amendement in opgenomen.
Het is natuurlijk zo dat de pfh bij de Beeldvormende vergadering al heeft aangegeven dat het COA zich moet houden aan vergunningsaanvragen die getoetst worden aan het ambitiedocument voor Sliedrecht Noord, en dat het participatiebeleid gevolgd wordt en dat er een Veiligheidsplan volgt etc.
Maar het kan bij een gevoelig besluit als dit niet duidelijk genoeg zijn dat deze raad ook er echt op zal toezien dat deze zaken extra controle behoeven. En daarom willen we dat deze wensen echt specifiek worden opgenomen in het Raadsbesluit.
We wensen het college veel wijsheid toe bij de vervolgstappen die genomen moeten worden.
Voorzitter, dank u wel