Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht

Ineke 1.jpeg
Johan 2018
Door Johan Oostrom op 11 oktober 2023 om 00:46

Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht

We hebben als fractie de afgelopen weken regelmatig de vraag gekregen waarom we als gemeenteraad zouden besluiten over het geheel of gedeeltelijk volbouwen van het Dreespark. Er worden toch 120 woningen gebouwd?

Het punt is: daar ging het besluit afgelopen dinsdag dus niet over. Het is ontzettend jammer dat iemand bij een informatieavond namens Tablis en de gemeente iets over die 120 woningen heeft geroepen, en dat er schetsen in het visieplan zijn gezet die de indruk wekken dat een percentage van het park zou worden bebouwd. Waar over besloten werd, was echter alleen maar dat er voor meerdere plekken in Sliedrecht een plan ontwikkeld gaat worden, zo ook voor het oude schoolterrein naast het Dreespark.

Nu is het wel zo dat bij het ontwikkelen van zo'n plan altijd een voorstel kan worden gedaan om nog wat meer ruimte te nemen voor het bouwterrein. Daarom heeft onze fractie, samen met de VVD en het CDA een motie neergelegd om een duidelijke grens te trekken: Voor een kwalitatief en groen Willem Dreespark. Met als strekking: laat het park zoveel mogelijk intact. We vinden het namelijk belangrijk dat er woningen komen (want die zijn nodig), maar we willen wel het Dreespark intact houden. De motie heeft het gehaald, dus met dat kader kan de gemeente aan de slag bij de ontwikkeling met de plannen voor het schoolterrein.

Onze Johan Oostrom sprak hierover dinsdag 10 oktober deze woordvoering uit:

Allereerst wil ik alle insprekers bedanken die de moeite hebben genomen om in te spreken op deze vergadering, het geeft opnieuw de zorgen en ongemakken aan die er leven bij onze inwoners. En voorzitter dat brengt ons erg in de verlegenheid met waar we nu moeten beginnen na alle drukte van de afgelopen weken. Toch zal ik proberen om op zo’n duidelijk mogelijk wijze ons standpunt te maken. Net als mijn collega dhr Ippel aangaf in de oordeelsvormende vergaderingwil ik eerst beginnen met waar we het nu eigenlijk overhebben. Met dank aan De Krabbelaar wil ik dit doen met een cartoon uit het Kompas die op treffende wijze heeft afgebeeld wat er gaande is.

De ene weegschaal toont dat er woningen nodig zijn en de andere weegschaal geeft aan dat er voldoende groen moet zijn.Een roep zoals we afgelopen weken ook gehoord hebben vanonze inwoners en het geeft tegelijk de worsteling weer tussenhet behoud van groen en meer woningen. Een worsteling die we als fractie herkennen omdat we aan de ene kant ook voor meer woningen zijn. Aan de andere kant hebben we herhaaldelijk benadrukt dat er voldoende en afwisselend groen moet zijn, waar een park uiteraard onderdeel van is. En voorzitter laten heel duidelijk zijn: deze beide kanten moeten wel in evenwicht blijven.

Voorzitter,

Voor ons ligt allereerst een visie of denkrichting, hoe deze balans onder de A15, vorm zou moeten krijgen. In verschillen stappen worden de belangrijkste punten beschreven op welke manier er een betere verdeling zou kunnen zijn tussen o.a. woningen en groen. Daarmee is het de bedoeling om meer woningen te bouwen en een betere beleving van ons groen te krijgen. En voorzitter daar zijn we voor!

Dat daarvoor geld apart wordt gezet om deze denkrichting verder uit te werken is een logisch gevolg en daar zijn we dan ook voor. Als laatste worden de drie locaties Maaslaan, Middeldiepstraat en Valkweg genoemd als eerste stap in het verder uitwerken. Het is namelijk de bedoeling dat er eerst woningen gebouwd worden, zodat daarna gesloopt kan worden. Voor deze uitwerking wordt een geldbedrag gevraagd om een plan van de gemeente te schrijven waarin staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt (het bestemmingsplan). Verder wordt dit geld gebruikt voor het openen van de exploitaties, dat zijn de berekeningen van de kosten en opbrengsten van alle gronden in een bouwplan. Tot zover voorzitter kan ik het eenvoudig uit leggen, is dit wat we eigenlijk besluiten, waar we voor zijn en waar wat ons betreft nu een punt had moeten staan.

 

Voorzitter,

Helaas is het proces anders gelopen doordat er al behoorlijk concrete voorbeelden van uitwerkingen zijn getoond voordat de denkrichting is vastgesteld. Daarnaast moet de manier van uitwerking ook nog worden behandeld in de zogenoemde nota verdichting. En voorzitter dat vinden we jammer omdat deze concrete voorbeelden van uitwerking vandaag niet worden vastgesteld. Dat komt in het uiteindelijke bestemminsplan datvan een concept naar een definitieve versie wordt opgesteld met verschillende momenten van inspraak en formele zienswijzen. Dit bestemmingsplan zullen we uiteraard kritisch beoordelen met het complete stedelijk raamwerk dus inclusief de nog vast te stellen nota verdichting. Omdat de voorbeelden van uitwerking bij de Maaslaan, en het naastgelegen Willem van Dreespark, een dusdanige verstoring van het evenwicht tussen groen en woningen lijken te geven willen we nu wel almet een motie een grens trekken. Om die reden dienen wij de motie “ Voor een kwalitatief en groen Willem Dreespark”waarvan ik nu het dictum zal voorlezen.

 

Voorzitter,

Verder betreuren we de recente maatschappelijke onrust en debeeldvorming die in de afgelopen weken is ontstaan. We nemen nadrukkelijke afstand van de persoonlijke aanvallen en vinden dat dit niet thuishoort in de Sliedrechtse samenleving. Dat neemt echt niet weg dat onze zich kennelijk niet goed geïnformeerd en betrokken voelen bij de ontwikkelingen die de binnenstedelijke herstructurering met zich meebrengen. En dat moeten we zeker serieus nemen! Zoals dhr Ippel in de vorige vergadering al aan geven is het van belang om processen van planvorming inzichtelijk en visueel te makenzodat het voor iedereen tastbaar wordt en tegelijk gemakkelijk om naar te verwijzen. Verder willen we nog benadrukken dat we als raad echt meer aan de voorkant betrokken willen worden bij inwonersbijeenkomsten. Niet om te participeren maar wel om ons oor te luister te leggen. Dit al heel lang afgesproken en past bij onze taak als volksvertegenwoordiger om te weten wat er speelt in de samenleving.

 

Tenslotte voorzitter,

Wil ik nog graag mijn dank uitspreken richting de betrokken ambtenaren die hier hard aan hebben gewerkt, ook voor hen zal dit proces niet altijd even makkelijk zijn geweest.  

 

Dank u wel!

Bijlagen