Exploitatie zwembad

Kees woordvoering
Kees130122-01.jpg
Door Kees Ippel op 4 december 2023 om 20:34

Exploitatie zwembad

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad over de exploitatie van het zwembad constateerde de SGP-ChristenUnie dat de kosten van het zwembad richting de helft van de Ontroerende Zaak Belastingen (OZB) gaan (dus ruim 40 euro per Sliedrechter per jaar). Er werden door onze fractie twee voorstellen tot bijsturen gedaan.

Voorzitter,

 

De fractie van de SGP-ChristenUnie is min of meer wel van mening dat in Sliedrecht een zwembad thuishoort. Maar dan wel een zwembad wat aansluit op de behoeften van Sliedrecht. 

 

Daarom zal onze fractie ook niet zomaar klakkeloos voor het voorliggende raadsbesluit gaan stemmen om de komende jaren een hoger bedrag uit te trekken voor de exploitatie van het huidige zwembad. We hebben er in deze vorm echt moeite mee, zeker als we er niet alles aan hebben gedaan wat in ons vermogen ligt, maar daarover straks meer.

 

Reactie op beantwoording vragen

Ons is duidelijk geworden uit de beantwoording van onze technische vragen (waarvoor dank) dat de kosten van energie in de achterliggende jaren zijn gestegen, tot ruim € 209.000 extra. Deze kosten heeft de gemeente betaald, en zijn vervolgens doorbelast aan de exploitant. 

Met deze informatie is het voor ons dan ook geen verrassing dat de kosten voor de komende jaren van deze extra kosten ook zijn doorberekend in de nieuwe exploitatie. En dat de nieuwe aanbesteding dus veel hoger is uitgevallen. De verrassing bij ons ligt eigenlijk meer in het volgende: namelijk dat een verhoging die te verwachten was, maar nog niet in een exact bedrag is te becijferen, in de risicoparagraaf opgenomen zou moeten zijn. Niet dat het dan had uitgemaakt, dan was het nog steeds evenveel geld, maar het inzicht was er eerder geweest. Ik zal maar niet vragen om een reflectie van de pfh, want ik ga ervanuit dat we het hier wel over eens zullen zijn.

 

We zijn dus door de stijging van € 385.000 voor het jaar 2024 € 835.000 aan kosten voor de exploitatie van het zwembad kwijt. Bijna een verdubbeling dus! Je kunt het totaalbedrag delen op alle inwoners, dat is 32 euro per jaar. Maar het is ook exact 1/3 deel van de totale opbrengsten van de OZB van alle woningen in Sliedrecht bijelkaar.

Voorzitter, dat is héél véél geld!

En dat is niet alles, want uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat de kosten van alleen het zwembaddeel van de Lockhorst aan afschrijving, rente en onderhoud pand  jaarlijksook nog eens op € 300.000 uitkomen. En zo komen we zelfs dichtbij een bedrag van de helft van de OZB opbrengsten! 

Voorzitter, ik vermoed dat veel Sliedrechters met deze informatie ook wel anders naar het zwembad kijken. De hele Sliedrechtse samenleving moet dit immers jaarlijks opbrengen! En dat voor een zwembad wat een behoorlijk teruglopend aantal bezoekers kent en wat voor een groot deel ook gebruikt wordt door bezoekers van buiten Sliedrecht.

 

De stijging van het bedrag van de aanbesteding is echter niet alleen gekomen door duurdere energie en stijgende personeelslasten, maar ook door toch wel sterk teruglopende bezoekersaantallen. 

Daarbij blijkt uit de beantwoording van de vragen die de heer Stierman namens Slydregt.nu heeft gesteld dat van de zwemleskinderen 80% niet uit Sliedrecht komt, en dat jaarlijks een significant deel van de Sliedrechtse kinderen niet in de Lockhorst naar zwemles gaat. Een antwoord wat overigens letterlijk uit het behoefte onderzoek komt.

 

Idee over energie uit aanbestedingskosten halen

Voorzitter, ik heb in mijn vragen ook inzicht gevraagd in de onderverdeling binnen de aanbesteding voor de bedragen van energie, inflatie van personeelskosten etc.

We begrijpen dat deze informatie bedrijfsvertrouwelijke informatie is, en dat dit niet gedeeld kan worden. Maar we zijn desondanks blij dat de informatie wel bij de aanbesteding onderbouwd is. 

 

Dit zal bij ons leiden tot een amendement op het voorstel, en mogelijk zelfs twee:

1. Er is nu de mogelijkheid is om voorlopig qua exploitatie alleen de wedstrijd/zwemlesbaden open te houden. Het recreatiebad (wat qua energie waarschijnlijk ook de meeste kosten veroorzaakt) zou dan wat ons betreft dicht mogen. Wat ons betreft per 1 januari aanstaande al.

Dat hebben wij een aantal jaren geleden al zien aankomen, daarom staat ook in ons verkiezingprogramma dat bij een nieuw zwembad voor ons een recreatief bad niet hoeft. Die zijn er namelijk al voldoende in de omgeving. 

Dat wordt ook duidelijk ondersteund in het behoefteonderzoek. De opties die daar genoemd worden, betreft alle 3 de optie zonder een recreatief bad.

 

Is dit iets waar het college wat mee kan? En wat vinden de andere fracties van deze gedachte?

 

2. We weten dat een aanbesteding allerlei regelgeving omvat, maar is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om alsnog het onderdeel van de energiekosten uit de aanbesteding te halen, en deze voor rekening van de gemeente te laten komen? Op die manier betalen we de werkelijke kosten. Ik kan me zomaar voorstellen dat de aanbesteder, die de achterliggende jaren de extra lasten voor de kiezen heeft gekregen, dit niet nog een keer wil, en daarom een behoorlijke veiligheidsmarge voor zichzelf heeft ingebouwd. 

Voor wie het niet helder heeft, uit de beantwoording blijkt dat er in 2019 45K, en de jaren daarna 133K, 176K en zelfs 265K energie doorbelast is aan de exploitant.

 

Natuurlijk moeten er dan wel afspraken gemaakt worden, het moet ook geen blanco cheque zijn om het zwemwater een paar graden warmer te zetten, want de gemeente draagt toch alle energiekosten….

 

Voorzieningen op peil houden?

Dan nog een heel ander punt:

De achterliggende maanden ben ik meerdere keren aangesproken over het feit dat ik op persoonlijke titel bij de beeldvormende vergadering over het onderzoek naar een zwembad een opmerking heb gemaakt. Ik heb toen gezegd dat het ook bespreekbaar zou moeten zijn om bij het peilen van de behoefte wat we nodig hebben voor zwembad ook de optie voor geen zwembad in Sliedrecht te hebben. Uiteraard hebben we hier naderhand ook over doorgesproken met het bestuur van DWF (John goed dat je er bent, en dank voor je inspraak zojuist!)

 

Nogmaals gezegd, mijn opmerking was absoluut geen fractiestandpunt. Maar ik heb dit wel  heel bewust gezegd om een eerlijke behoeftepeiling te doen. Je kunt namelijk ook naar een gewenste uitkomst toeredeneren of onderzoeken. 

 

We weten dat er Sliedrechters zijn die heel bewust zeggen, de voorzieningen moeten als het kan op peil blijven. Daar zijn we het ook mee eens, maar we moeten ook reëel zijn, dat wensen veranderen. 

In mijn jeugdjaren waren we zo ongeveer allemaal op vrije middagen en in de vakanties in het zwembad te vinden. Een zomerabonnement had de prijs van 10 keer een los kaartje. Mijn moeder turfde op een kalender hoeveel keer wij gingen zwemmen, ik weet dat er jaren waren dat we 50 of meer keer in een seizoen in het zwembad waren. Soms kwam ik zelfs met een droge zwembroek thuis, mijn moeder begreep dat niet, je ging toch zwemmen? Voorzitter, ik wist natuurlijk beter, het was gewoon een sociale ontmoetingsplek voor de jeugd. En in die tijd (eind jaren 80) ontstonden de plannen voor de huidige Lockhorst. 

Ik schets dit, omdat wensen veranderen. Het is dus in onze ogen echt niet zo dat er zomaar eenzelfde voorziening terug moet komen.

 

De fractie van de SGP-ChristenUnie wil dit moment ook aangrijpen om een voorschot te nemen op de verdere stappen die genomen worden om tot voorstellen te komen voor een nieuw zwembad. We willen daarom het college nog wel meegeven dat er wat ons betreft echt nog een verdieping of een verdere onderbouwing in de keuzes uit het onderzoek gemaakt moeten worden.

 

Er zijn een aantal redenen die ons zorgen baren

• Teruglopende bezoekersaantallen (landelijk beeld)
• We zijn hier in Sliedrecht blijkbaar de opvang van de zwemles voor de regio
• Gaan Sliedrechtse kinderen elders zwemmen ivm de wachtlijst die hierdoor ontstaat?
• Kunnen we hier iets aan doen, door hen op de wachtlijst voorrang te geven?

(Mogelijk gaan hierdoor ouders uit omliggende gemeenten naar andere zwembaden, â€‹zodat de behoefte hier echt grotendeels voor Sliedrecht overblijft)

• De vraag hierbij ook: moeten wij weer een regiofunctie bieden, als de regio op zich zonder een zwembad hier al voldoende capaciteit heeft?
• Zouden de regiogemeenten ook niet een bijdrage moeten leveren voor een dergelijke collectieve voorziening?

 

 

Voorzitter, wij hebben hier het antwoord allemaal nog niet op, en ik besef dat ik de pfh hier mogelijk ook mee overval, maar het lijkt ons heel goed dat de verdere uitwerking van het gedane behoefteonderzoek nog eens heel kritisch wordt bekeken voordat er voorstellen onze richting opkomen voor de vervanging van het zwembad.

 

Daarbij als slotstuk willen we voorstellen aan de pfh om toch in de komende jaren iets aan de exploitatiebijdrage te doen zeker in het licht van de tekorten die in 2026 opgelost moeten worden. 

 

Wellicht kan de pfh ook al wat duiding geven hoe hij het voor zich ziet hoe dit proces de komende maanden wordt aangepakt?

 

En daarnaast is het natuurlijk van belang dat de bijna raadsbreed aangenomen motie over een energieneutraal zwembad echt gestalte krijgt. Alleen op die manier kunnen de energielasten binnen de perken gehouden worden.

 

Voorzitter dank u wel.

 

 

Labels: