Kadernota 2025

Kees KAdernota
Kees130122-01.jpg
Door Kees Ippel op 8 juli 2024 om 16:20

Kadernota 2025

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Voorzitter,

Om als raadsleden beter beslagen ten ijs te komen, wordt er geïnvesteerd in het raadswerk. In allerlei debatcursussen die we als fracties hebben aangeboden gekregen, is de boodschap: Zorg dat je de aandacht trekt.  Dat kan door te beginnen met een anekdote of een verrassing, gebruik humor, en zorg voor bijvoorbeeld een drieslag die blijft hangen.

Omdat het best lastig is om origineel te zijn, ben je toch al even bezig in gedachten met de woordvoering dit bij de Kadernota hoort. 

Een paar weken geleden heb ik samen met mijn vrouw een aantal dagen door Zuid-Frankrijk getrokken. Op een gegeven moment bezochten we Avignon. Een stad met best veel historie. We hebben deze prachtige stad bekeken, en aan het eind van dit bezoek zaten we op een terras aan een plein endaar keek ik tegen de gevel van het stadhuis van Avignon aan. En zoals er op meer gebouwen in Frankrijk te zien is, viel mijn oog op 3 woorden.

Ik dacht: daar kan ik misschien wel wat mee. Het gaat hier om de woorden Liberté Egalité en Fraternité, oftewel Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Voorzitter, ik wil daarom stilstaan bij die 3 punten, waarbij de één wat uitgebreider zal zijn dan de andere.

Allereerst Vrijheid

We zijn hier en nu bezig met plannen bespreken voor het jaar 2025. Dat zal het jaar zijn dat onze vrijheid 80 jaar geleden werd terug geschonken door onze bevrijders. Het belang van vrijheid daarvan hoef ik niets uit te leggen in deze tijd. Ik hoef alleen maar aan onze Oekraïense medemensen te kijken, om te zien wat het inhoudt als je je vrijheid verliest.

Wat ons betreft komt er een breed gedragen herdenking en viering, waarbij zoveel mogelijk organisaties, verenigingen, kerken etc worden betrokken. We waarderen de verschillende jaarlijkse activiteiten van herdenken en viering, maar wat ons betreft mag het volgend jaar veel uitgebreider. 

Afgelopen weekend zagen we dat in Molenlanden komend najaar een inspiratieavond wordt opgezet om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen. Wellicht kan het college aangeven of ze hier ook al aan gedacht hebben, of dat ze hiervoor een aansporing in de vorm van een motie willen zien. In dat geval zijn we altijd bereid om in de tweede termijn met een voorstel te komen.

Dan Gelijkheid

Voorzitter, het woord gelijkheid is goed samen te vatten met het huidige woord: inclusief. Een van de kernopgaves die we hanteren is Veilig en Inclusief.

Mooi vond ik daarin de uitspraak, en ik citeer: “De grootste uitdaging is en blijft om inwoners de beweging te laten maken van de gedachte ‘ik heb recht op ondersteuning’ naar ‘ik heb recht op een oplossing’. Goed dat hier ook een communicatiestrategie voor wordt opgetuigd, en dat de Rol van het Bonkelaarhuis ook telkens weer voor het voetlicht wordt geplaatst!

Het Bonkelaarhuis vervult in Sliedrecht een prima rol in hulp en het zoeken naar oplossingen. Ook in het werkbezoek wat de fracties in de afgelopen maand hebben gebracht, bleek dat weer. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn, maar de reactie van degene die er wel bij kon zijn, was lovend.

Voorzitter,

Ik kom dan aan bij een verdere invulling van inclusiviteit: 

We lezen dat er gebouwd gaat worden aan een ondersteuningspakket in het kader van Beschermd Wonen. Dat is natuurlijk prima, maar onze fractie vraagt ook met nadruk aandacht voor de omwonenden van hen die Beschermd Wonen. Als we het hebben over het versterken van buurten, dan is het ook nodig om huidige bewoners te horen en te steunen op momenten dat het wonen naast anderen met een zorgbehoefte voor hen niet gemakkelijk is.  

Ook hier pakt het Bonkelaarhuis haar rol, maar het is voor onstegelijk een bruggetje naar allerlei logische ontmoetingsplekken ter ondersteuning van onze preventieve structuur (P 11). In de Kadernota wordt het pand Elektra en het Integraal Kindcentrum Valkweg genoemd. De fractie SGP-ChristenUnie hecht er aan om op dit moment ook andere ontmoetingsplekken meer in het licht te zetten, zoals de ontmoetingsruimtes in de seniorenflats, een ruimte als Het Middelpunt, Pand 33, natuurlijk de Bibliotheek en de Groene Huiskamer van de Sociale Moestuin. Allemaal plekken waar verbindingen in de wijk gelegd kunnen worden. Plaatsen waar inwoners mee kunnen doen, ongeacht wie ze zijn en wat ze kunnen.  

Want het staat of valt met de vraag: Kunnen al onze inwoners in ons dorp meedoen? Is ons dorp echt een inclusief dorp?  

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap (verder: VN-Verdrag) ondertekend. Met de ondertekening van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag.

Aan ons als raad is tot op heden nog geen voorstel voorgelegd over hoe wij dit in Sliedrecht doen of gaan doen. De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat ook Sliedrecht werkt maakt van de uitvoering van dit VN-verdrag en daarom dienen wij een motie in waarin wij het college oproepen om uiterlijk in Q1 2025 met een voorstel naar de raad te komen betreffende een lokale inclusie agenda. Wij verwachten dat bij het opstellen van deze lokale agenda ervaringsdeskundigen betrokken worden, zodat het een agenda wordt die aansluiting heeft op de behoeften van de inwoners die dagelijks moeten omgaan met een handicap. 

Voorzitter, 

Voor de SGP-ChristenUnie is de Bijbel de grondslag van waaruit wij politiek willen bedrijven. De Bijbel is een onuitputtelijke bron, met ook allerlei wijsheden. Jaarlijks proberen we dat ook, zeker bij de algemene beschouwingen een plaats te geven. 

Nu kun je uit iedere bron natuurlijk de dingen halen die je zelf prettig vindt, maar dat is bij de Bijbel niet echt de bedoeling. Het gaat wel altijd om het verband waar het in staat. 

In het Oude Testament worden de 10 Geboden aangedragen, daar heb ik al eens eerder bij stilgestaan. In het NT staat een gedeelte waar Jezus zelf een samenvatting van deze 10 geboden heeft uitgesproken:

“U zult de Heere, Uw God liefhebben met heel uw verstand, met heel uw ziel, en met heel uw verstand, Dit is het eerste en het grote gebod! En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als Uzelf! “ 

En dat laatste daar wil ik bij stilstaan om naar het derde punt te gaan.

Wat zou de wereld er anders uitzien als we allemaal zouden opvolgen: Heb je naasten lief als jezelf! Onszelf liefhebben, dat gaat iedereen over het algemeen gemakkelijk af, maar dan: ieder ander die op onze levensweg geplaatst wordt, net zo behandelen als dat wij dat zelf behandeld zouden willen worden. Dan geef je pas echt om de ander!

De bedoeling van Broederschap, is het delen van Lief en Leed met elkaar. Daar zijn we dus bij ons 3e punt. 

Voorzitter, juist ons sociale domein is ingericht op basis van Broederschap en Naastenliefde. Soms leeft hier in deze raad wel eens de gedachte dat in het achterliggende jaren niet zoveel gebeurt op het sociale vlak.

Bijna alle aandacht gaat uit naar plannen op het gebied van de Ruimtelijke Vernieuwing! De klaarmaken van de grote verbouwing van Sliedrecht, zoals het college het verwoordt in deze Kadernota. 

Er komen niet zo heel veel sociale stukken, maar onze fractie wil graag benadrukken dat we zien dat er wel heel veel gebeurt. En wat goed gaat, moet vooral goed blijven gaan, en hoeft zeker niet veranderd te worden. 

De plannen die in deze Kadernota genoemd worden op het Sociale Vlak kunnen op onze steun rekenen, waarbij we het als fractie zeker niet zullen nalaten om waar nodig aanvullingen en verbeteringen voor te stellen via moties en amendementen.

Moties

Voorzitter, dit zeggend, brengt het ons ook bij nog twee motiesdie we vandaag willen indienen.

Er is sprake van een groeiende vraag naar financiëleondersteuning.  

In april jl schreef het Nibud dat huishoudens er financieel op vooruit zijn gegaan, maar dat sommige groepen kwetsbaar blijven.   

In het verleden heeft de gemeente Sliedrecht op initiatief van onze raad tot twee keer toe een Geldkrant Sliedrecht uitgegeven. De eerste keer is deze huis-aan-huis verspreid, de tweede keer is deze beschikbaar gesteld op centrale plaatsen in ons dorp. Onze fractie doet het voorstel om in 2025 een geactualiseerde Geldkrant uit te brengen, waarin de weg wordt gewezen naar hulp en ondersteuning aan hen die dit nodig hebben. Onze voorkeur gaat uit naar een Geldkrant die huis-aan-huis wordt bezorgd en waarin mensen die de Nederlandse taal niet beheersen worden verwezen naar een plaats waar zij de informatie wel kunnen vinden.  

En voorzitter ik zei het al: er komt vanuit de fractie van de SGP ChristenUnie nog een motie, namelijk specifiek voor de jongvolwassenen in onze gemeente:

We zouden het mooi vinden als de gemeente bij de brief aan inwoners die 18 jaar worden, waar ze gewezen worden op alle rechten en verplichtingen rondom verzekeringen, stemrecht etc, ook gewezen worden op de locaties waar je terecht kun met zorgen en vragen. En dat niet alleen, maar dat ze van de gemeente ook een jaar gratis inschrijving krijgen, als ze zich inschrijven bij Woonkeus. Er zijn nog meer redenen, maar die staan ook in de motie zelf

Nogmaals willen we onze complimenten uitspreken over deze hele Kadernota en het plan Ruimtelijke vernieuwing. De plannen zijn ambitieus!

Het is niet te hopen dat de situatie die vorige week ontstond over het nog uitblijven van de overeenkomst het werk nu stil komt te liggen. Terecht constateerde de pfh vorige week dat hij nu terug moet naar de raad. 

Uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat de vertraging nu ineens wel kan oplopen tot een jaar. Het college schrijft daarbij dat dat komt omdat een aantal van de verschillende onderzoeken alleen in het najaar uitgevoerd kunnen worden. Ziet de pfh nog mogelijkheden om deze vertraging te beperken? 

Er staan allerlei plannen in die we uitvoerig zouden kunnen bespreken, zoals zaken rondom netcongestie, Chemours en Pfas, de Driehoek etc. Nog los van de tijd die nu ontbreekt, is het niet nodig, omdat het college wat ons betreft de juiste invulling en prioritering meldt. Het is te hopen dat de personeelstekorten waar alle bedrijven en organisaties mee te maken hebben, niet tot al te grote vertragingen hoeven te leiden, en dat ambtenaren doelbewust en graag willen werken aan de Sliedrechtse doelstellingen.

Afsluitend voor de Kadernota wensen we als fractie van de SGP-ChristenUnie het college en de ambtenaren toe dat ze hun plannen in Vrijheid, met aandacht voor Gelijkheid en met een eerlijk oog voor Broederschap en Naastenliefde mogen uitvoeren! Van harte Gods onmisbare zegen daarbij gewenst!