Uitgangspunt

Uitgangspunt en prioriteiten

De SGP en de ChristenUnie vormen in Sliedrecht een gezamenlijke fractie.
We staan voor een politiek waarin de Bijbel, Gods Woord, als leidraad geldt. De Bijbel is geen politiek handboek, maar we willen de Bijbelse boodschap vertalen in praktische politiek.
Op een positieve, kritische wijze wil onze fractie zich inzetten voor Sliedrecht.

Bijbelse beginselpolitiek
Naar onze overtuiging is de overheid een instelling van God, en ontleent daarom haar gezag aan Hem. Het gemeentelijke beleid moet dan ook getoetst worden aan de wet van God; de liefde tot God én tot de medemens moet centraal staan. De mens heeft dan niet het laatste woord, maar God. Hij bestuurt en onderhoudt immers ons leven. Hij is het waard om gediend te worden, ook in de politiek!
Dat is het vertrekpunt voor de fractie.

Prioriteiten 
Onze fractie wil zich sterk maken voor de volgende speerpunten:

- Beschermen en handhaven van christelijke waarden en normen
- Handhaving en bevordering van de rechtsorde
- Behoud en herstel van natuur en milieu
- Bevorderen van het welzijn in brede zin en opkomen voor de zwakken in onze samenleving in het bijzonder
- Bevorderen van een goede omgang mèt en integratie van minderheden
- Verbeteren van de relatie tussen bestuur en burger.