Speerpunten

Ook in 2014 slaan de SGP en de ChristenUnie de handen ineen door met één lijst de verkiezingen in te gaan. We kennen een lange traditie om als gezamenlijke fractie het goede voor Sliedrecht te beogen. De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat er aandacht is voor elkaar. Dit is voor ons een Bijbelse opdracht. We willen een veilige thuishaven creëren voor alle burgers van Sliedrecht. Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

De tien pijlers uit ons verkiezingsprogramma: 

Bestuur en dienstverlening

Sliedrecht creëert een stevige positie in de regionale samenwerking

Openbare orde en veiligheid

Bij de aanpak van overlast (zoals paarden- en hondenpoep op straat, zwerfafval en vernielingen) wordt sneller overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Jeugd en onderwijs

De interesse van jeugd voor zorg en techniek wordt vergroot.

Werk en inkomen, zorg en welzijn

Er is samenwerking tussen verschillende instanties om stille armoede te bestrijden. Omdat de drempel voor opname in een zorginstelling sinds 1 januari 2013 is verhoog, zal de zorgverlening aan huis worden versterkt en verbeterd.

Openbare ruimte

De Kerkbuurt krijgt meer uitstraling als koopcentrum van de Alblasserwaard. Er komen iniatieven om het 'groenbewustzijn' van de burger te stimuleren.

Verkeer en vervoer

Sliedrecht wordt een fietsvriendelijke gemeente. Sliedrecht blijft terughoudend in het heffen van parkeergeld.

Cultuur, sport en recreatie

De gemeente blijft het verenigingsleven faciliteren en stimuleren. Er wordt een evenementenbeleid voorgestaan dat past bij het karakter en de schaal van Sliedrecht.

Ruimtelijke ordening en milieu

Bijzondere aandacht gaat uit naar het veiligstellen van historische bebouwing en het uitwerken van de dijkvisie en de dijkverzwaring. Er wordt ingezet op een hoogwaardig leefmilieu.

Wonen

De dorpse identiteit blijft behouden en we kiezen voor spaarzame hoogbouw.

Financiën en organisatie

Een mooier Sliedrecht: daar hebben we ook eerder geld voor over.