Resultaten 2010-2014

Sporthal

Al sinds 2009 leeft de wens om Sporthal De Stoep uit te breiden. De hoofdgebruiker van De Stoep, Volleybalvereniging Sliedrecht Sport, bereikt steeds een hoge positie in de competitie. De vereniging groeit en heeft ook een schreeuwend tekort aan oefenruimte. Al met al reden om een sporthal te hebben die voldoet aan Europese wedstrijdregels. In het voorjaar van 2013 vond die SGP-ChristenUniefractie dat er nu eens spijkers met koppen moesten worden geslagen en heeft aan het college voorgesteld om op Benedenveer een geheel nieuwe sporthal te bouwen. Daar is meer ruimte, de bereikbaarheid is beter en de parkeermogelijkheden zijn groter. Dat zou regelmatige overlast in de wijk in het vervolg kunnen voorkomen. Op 10 december 2013 heeft de gemeenteraad groen licht voor het plan Benedenveer gegeven.

Dijkvisie

Er komt een dijkvisie. Onze fractie heeft er veel voor moeten praten om de wethouder en andere partijen hierin mee te krijgen. In 2014 zal er mee begonnen worden. De bevolking van Sliedrecht wordt hierbij betrokken.

Het moet voor alle eigenaren langs de dijk duidelijk zijn wat we als Sliedrechters graag langs de dijk zien. Voor (aspirant) kopers van eigendommen langs de dijk is het heel belangrijk om te weten wat ze met hun (toekomstig) eigendom kunnen gaan doen. Bij een dijkvisie gaat het er uiteindelijk om dat we met elkaar zorgen voor een mooier aanzien van de dijk.

Windmolens

De fractie SGP-ChristenUnie heeft in 2012 het initiatief genomen om een motie in te dienen waarmee het mogelijk werd om windmolens op Sliedrechts grondgebied te plaatsen.  Met windmolens moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. De motie werd samen met Pro Sliedrecht en de PvdA ingediend. We hebben in die motie het college opdracht gegeven zich bij de provincie sterk te maken voor de plaatsing van windmolens aan de noordkant van de Betuweroute. Wethouder De Waard heeft dat ook gedaan, maar het heeft tot nu toe niet mogen baten. Provinciale Staten willen geen windmolens aan de rand van het Groene Hart. We geven het echter niet op. Als er weer een gelegenheid is zullen we opnieuw opkomen voor het opwekken van windenergie in Sliedrecht.

Zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor

Op aandringen van onze fractie zijn er zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor geplaatst. Het college had voorgesteld om mee te draaien met de plannen in Drechtstedenverband en af te wachten wanneer Sliedrecht aan de beurt komt. Ook hierin hebben wij als fractie duaal geopereerd en hebben we met steun van andere fracties het college opdracht gegeven zelf initiatief te nemen en daar als gemeenteraad een budget voor beschikbaar gesteld. In januari 2014 zijn de zonnepanelen op het gemeentekantoor opgeleverd.

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen zijn in Sliedrecht actueel en gedigitaliseerd. Onze fractie is jaren bezig geweest om de wethouder en veel andere raadsleden van het nut hiervan te overtuigen en dat is nu dus gelukt. In juni 2013 zijn een groot aantal bestemmingsplannen door de gemeenteraad vastgesteld. Een bestemmingsplan geeft voor ieder grondgebied aan waar het voor mag worden gebruikt Als bijvoorbeeld een projectontwikkelaar grond wil aankopen weet hij wat voor bestemming die grond heeft en wat hij er dus mee mag doen. Nu gebeurt het vaak andersom: de gemeenteraad wordt gevraagd plannen van een projectontwikkelaar goed te keuren. Met een bestemmingsplan kan niet worden afgedwongen dat een bestemming wordt gerealiseerd.

Startnotitie Economische Visie (september 2010)

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2010 werd van de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een startnotitie voor het opstellen van een Economische Visie. Onze fractie had daar in het eigen verkiezingsprogramma 2006-2010 al voor gepleit. In het raadsprogramma 2006-2010 is die wens overgenomen maar was nog steeds niet gerealiseerd.
Een startnotitie past in het streven van de gemeenteraad om goede kaders aan het college mee te geven voordat met een project wordt begonnen. Een Economische Visie is nodig om als gemeente duidelijk te zijn in het te voeren beleid op het gebied van economische zaken en om in voorkomende gevallen te kunnen toetsen aan het vastgestelde beleid.

Onze fractie vindt het een goede zaak dat de startnotitie voor de Economische visie er nu ligt en heeft gevraagd hierbij ook het onderwijs en de startende ondernemers te betrekken. We vinden het belangrijk dat al in het onderwijs rekening wordt gehouden met de behoeften van het bedrijfsleven. Startende ondernemers zijn in het algemeen niet zo goed georganiseerd als bestaande bedrijven. Het college heeft toegezegd de startende ondernemers via het Bedrijvencentrum te benaderen.

Rotondes

Rotondes zijn een belangrijk deel van de openbare weg en hebben als belangrijkste doel om het verkeer veilig en snel langs een knooppunt te leiden. Een belangrijk punt waarop rotondes binnen en buiten de bebouwde van elkaar verschillen is: binnen de bebouwde kom heeft de fietser in veel gemeenten voorrang, buiten de bebouwde kom heeft het autoverkeer voorrang. Binnen Sliedrecht hebben fietsers alleen op de rotondes in Baanhoek West voorrang.

Het idee om alle rotondes in Sliedrecht zo te wijzigen dat fietsverkeer overal voorrang zou krijgen is door onze fractie afgewezen. Daarvoor zijn een aantal redenen. De ruimte ontbreekt om de aanpassing overeenkomstig de geldende aanlegregels uit te voeren; de kosten van zo’n massale aanpassing zijn met bijna 6 ton erg hoog; de ongevalsstatistieken geven geen overtuigend bewijs dat ‘fietsers in de voorrang’ duidelijk veiliger is; voorrang voor fietsers vergroot de kans dat fietsers voorrang nemen, met alle gevolgen van dien. In de Sliedrechtse praktijk blijkt dat de huidige regel vaak tot vriendelijk gedrag van automobilisten leidt waarbij fietsers alsnog voorrang krijgen.

Besluitvorming rotonde Rembrandtlaan-Stationsweg

In de vorige collegeperiode (2006–2010) zijn de afspraken uit het verkeerscirculatieplan 2005 bijna allemaal uitgevoerd, behalve de rotonde Rembrandtlaan-Stationsweg. Deze wordt in de zomermaanden van 2010 uitgevoerd.

In 2009 werd een eerste plan van het college voor het maken van een rotonde op de kruising Rembrandtlaan-Stationsweg door de gemeenteraad afgekeurd. De argumenten van onze fractie om tegen te zijn waren, naast het ontbreken van een goed alternatief voor het kappen van de kastanjebomen, dat de rotonde te klein was en te dicht bij het monument kwam te liggen. De gemeenteraad gaf het college opdracht om met een nieuw plan te komen.

Op 8 februari 2010 werd een nieuw plan in stemming gebracht dat toen wel de steun van onze fractie kreeg. Er was een beter plan voor vervanging van de bomen, de rotonde wordt groter en het monument zal worden verplaatst. Er waren ook fracties die een rotonde te duur vinden en tegengestemd hebben.

Onze fractie staat voor het nakomen van gemaakte afspraken en zijn graag een betrouwbare overheid. Mede door het afkeuren van het eerste plan in 2009 is er ambtelijk heel veel werk verricht om een goede oplossing voor deze kruising te bedenken. Wij vinden dan dat wij niet, zoals sommige fracties voorgesteld hebben, de in het verkeerscirculatieplan vastgelegde afspraken lichtvaardig ongedaan kunnen maken.

In het verkeer zijn we allemaal belanghebbenden

Verkeer houdt veel mensen bezig. Iedereen is weggebruiker en daarmee ervaringsdeskundige. Onze fractie vindt het belangrijk dat Sliedrecht voor iedereen veilig bereikbaar is. Daarvoor zijn veilige wegen nodig. Onze fractie staat voor een consistent (samenhangend, hecht) beleid, ook op langere termijn.

Vanaf 1997 werden om de vier jaar verkeerscirculatieplannen gemaakt. Daarbij zijn steeds drie bijeenkomsten belegd waarin allerlei organisaties en belanghebbenden hun mening konden geven. Ook bij het verbeteren van bepaalde straten (Baanhoek, Molendijk, Oude-Uitbreiding, Waalstraat, enz.) zijn bijeenkomsten belegd waar belanghebbenden hun zegje konden doen. Onze fractie vindt een goede communicatie met burgers heel belangrijk. Daarom is ook onze fractie steeds intensief betrokken geweest bij de communicatie met burgers en de totstandkoming van het verkeerscirculatieplan 2005.
Mede op aandrang van onze fractie is er nu een verkeersbeleidsplan opgesteld dat verder gaat dan een verkeerscirculatieplan.